૧ ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણમ્ (૭૮)

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 09/09/2010 - 11:49am

ગઢડા પ્રથમનાં ૭૮ વચનામૃત