જનમંગલ નામાવલિ Janmangal Namavali

Submitted by Dharmesh Patel on Tue, 26/01/2010 - 5:36pm
 જનમંગલ નામાવલિ
 ૧. ૐ શ્રી શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ
૨. ૐ શ્રી વાસુદેવાય નમઃ
૩. ૐ શ્રી નરનારાયણાય નમઃ
૪. ૐ શ્રી પ્રભવે નમઃ
૫. ૐ શ્રી ભકિતધર્માત્મજાય નમઃ
૬. ૐ શ્રી અજન્મને નમઃ
૭. ૐ શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ
૮. ૐ શ્રી નારાયણાય નમઃ
૯. ૐ શ્રી હરયે નમઃ
૧૦. ૐ શ્રી હરિકૃષ્ણાય નમઃ
૧૧. ૐ શ્રી ઘનશ્યામાય નમઃ
૧૨. ૐ શ્રી ધાર્મિકાય નમઃ
૧૩. ૐ શ્રી ભકિતનન્દનાય નમઃ
૧૪. ૐ શ્રી બૃહદ્વ્રતધરાય નમઃ
૧૫. ૐ શ્રી શુદ્ધાય નમઃ
૧૬. ૐ શ્રી રાધાકૃષ્ણેષ્ટદવૈ તાય નમઃ
૧૭. ૐ શ્રી મરુત્સુતપ્રિયાય નમઃ
૧૮. ૐ શ્રી કાલીભરૈવાદ્યતિભીષણાય નમઃ
૧૯. ૐ શ્રી જીતેન્દ્રિયાય નમઃ
૨૦. ૐ શ્રી જીતાહારાય નમઃ
૨૧. ૐ શ્રી તીવ્રવૈરાગ્યાય નમઃ
૨૨. ૐ શ્રી આસ્તિકાય નમઃ
૨૩. ૐ શ્રી યોગેશ્વરાય નમઃ
૨૪. ૐ શ્રી યોગકલાપ્રવૃત્તયે નમઃ
૨૫. ૐ શ્રી અતિધૈર્યવતે નમઃ
૨૬. ૐ શ્રી જ્ઞાનિને નમઃ
૨૭. ૐ શ્રી પરમહંસાય નમઃ
૨૮. ૐ શ્રી તીર્થકૃતે નમઃ
૨૯. ૐ શ્રી તૈર્થિકાર્ચિતાય નમઃ
૩૦. ૐ શ્રી ક્ષમાનિધયે નમઃ
૩૧. ૐ શ્રી સદોન્નિદ્રાય નમઃ
૩૨. ૐ શ્રી ધ્યાનનિષ્ઠાય નમઃ
૩૩. ૐ શ્રી તપઃપ્રિયાય નમઃ
૩૪. ૐ શ્રી સિદ્ધેશ્વરાય નમઃ
૩૫. ૐ શ્રી સ્વતન્ત્રાય નમઃ
૩૬. ૐ શ્રી બ્રહ્મવિદ્યાપ્રવર્તકાય નમઃ
૩૭. ૐ શ્રી પાષંડોચ્છેદનપટવે નમઃ
૩૮. ૐ શ્રી સ્વસ્વરુપાચલસ્થિતયે નમઃ
૩૯. ૐ શ્રી પ્રશાન્તમૂર્તયે નમઃ
૪૦. ૐ શ્રી નિર્દોષાય નમઃ
૪૧. ૐ શ્રી અસુરગુર્વાદિમોહનાય નમઃ
૪૨. ૐ શ્રી અતિકારુણ્યનયનાય નમઃ
૪૩. ૐ શ્રી ઉદ્ધવાધ્વપ્રવર્તકાય નમઃ
૪૪. ૐ શ્રી મહાવ્રતાય નમઃ
૪૫. ૐ શ્રી સાધુશીલાય નમઃ
૪૬. ૐ શ્રી સાધુવિપ્રપ્રપૂજકાય નમઃ
૪૭. ૐ શ્રી અહિંસયજ્ઞપ્રસ્તોત્રે નમઃ
૪૮. ૐ શ્રી સાકારબ્રહ્મવર્ણનાય નમઃ
૪૯. ૐ શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ
૫૦. ૐ શ્રી સ્વામિને નમઃ
૫૧. ૐ શ્રી કાલદોષનિવારકાય નમઃ
૫૨. ૐ શ્રી સચ્છાસ્ત્રવ્યસનાય નમઃ
૫૩. ૐ શ્રી સદ્યઃસમાધિસ્થિતિકારકાય નમઃ
૫૪. ૐ શ્રી કૃષ્ણાર્ચાસ્થાપનકરાય નમઃ
૫૫. ૐ શ્રી કૌલદ્વિષે નમઃ
૫૬. ૐ શ્રી કલિતારકાય નમઃ
૫૭. ૐ શ્રી પ્રકાશરુપાય નમઃ
૫૮. ૐ શ્રી નિર્દમ્ભાય નમઃ
૫૯. ૐ શ્રી સર્વજીવહિતાવહાય નમઃ
૬૦. ૐ શ્રી ભકિતસમ્પોષકાય નમઃ
૬૧. ૐ શ્રી વાગ્મિને નમઃ
૬૨. ૐ શ્રી ચતુર્વર્ગફલપ્રદાય નમઃ
૬૩. ૐ શ્રી નિર્મત્સરાય નમઃ
૬૪. ૐ શ્રી ભકતવર્મણે નમઃ
૬૫. ૐ શ્રી બુદ્ધિદાત્રે નમઃ
૬૬. ૐ શ્રી અતિપાવનાય નમઃ
૬૭. ૐ શ્રી અબુદ્ધિહૃતે નમઃ
૬૮. ૐ શ્રી બ્રહ્મધામદર્શકાય નમઃ
૬૯. ૐ શ્રી અપરાજીતાય નમઃ
૭૦. ૐ શ્રી આસમુદ્રાન્તસત્કીર્તયે નમઃ
૭૧. ૐ શ્રી શ્રિતસંસૃતિમોચનાય નમઃ
૭૨. ૐ શ્રી ઉદારાય નમઃ
૭૩. ૐ શ્રી સહજાનન્દાય નમઃ
૭૪. ૐ શ્રી સાધ્વીધર્મપ્રવર્તકાય નમઃ
૭૫. ૐ શ્રી કન્દર્પદર્પદલનાય નમઃ
૭૬. ૐ શ્રી વૈષ્ણવક્રતુકારકાય નમઃ
૭૭. ૐ શ્રી પંચાયતનસન્માનાય નમઃ
૭૮. ૐ શ્રી નૈષ્ઠિકવ્રતપોષકાય નમઃ
૭૯. ૐ શ્રી પ્રગલ્ભાય નમઃ
૮૦. ૐ શ્રી નિઃસ્પૃહાય નમઃ
૮૧. ૐ શ્રી સત્યપ્રતિજ્ઞાય નમઃ
૮૨. ૐ શ્રી ભકતવત્સલાય નમઃ
૮૩. ૐ શ્રી અરોષણાય નમઃ
૮૪. ૐ શ્રી દીર્ઘદર્શિને નમઃ
૮૫. ૐ શ્રી ષડૂર્મિવિજયક્ષમાય નમઃ
૮૬. ૐ શ્રી નિરહંકૃતયે નમઃ
૮૭. ૐ શ્રી અદ્રોહાય નમઃ
૮૮. ૐ શ્રી ઋજવે નમઃ
૮૯. ૐ શ્રી સર્વોપકારકાય નમઃ
૯૦. ૐ શ્રી નિયામકાય નમઃ
૯૧. ૐ શ્રી ઉપશમસ્થિતયે નમઃ
૯૨. ૐ શ્રી વિનયવતે નમઃ
૯૩. ૐ શ્રી ગુરવે નમઃ
૯૪. ૐ શ્રી અજાતવૈરિણે નમઃ
૯૫. ૐ શ્રી નિર્લોભાય નમઃ
૯૬. ૐ શ્રી મહાપુરૂષાય નમઃ
૯૭. ૐ શ્રી આત્મદાય નમઃ
૯૮. ૐ શ્રી અખંડિતાર્ષમર્યાદાય નમઃ
૯૯. ૐ શ્રી વ્યાસસિદ્ધાન્તબોધકાય નમઃ
૧૦૦. ૐ શ્રી મનોનિગહ્રયુક્તિજ્ઞાય નમઃ
૧૦૧. ૐ શ્રી યમદૂતવિમોચકાય નમઃ
૧૦૨. ૐ શ્રી પૂર્ણકામાય નમઃ
૧૦૩. ૐ શ્રી સત્યવાદિને નમઃ
૧૦૪. ૐ શ્રી ગુણગ્રાહિણે નમઃ
૧૦૫. ૐ શ્રી ગતસ્મયાય નમઃ
૧૦૬. ૐ શ્રી સદાચારપ્રિયતરાય નમઃ
૧૦૭. ૐ શ્રી પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય નમઃ
૧૦૮. ૐ શ્રી સર્વમંગલસદ્રુપ નાનાગુણવિચેષ્ટિતાય નમઃ
ઈતિ શ્રી જનમંગલ નામાવલિ સમાપ્તા ।।
 
 
 1. Om Shri Krishnãya Namaha - I bow down to: One who attracts the mind of others (i.e. ‘karshati iti’)
 2. Om Shri Vãsudevãya Namaha - One who is ‘Vãsudev’ – God.
 3. Om Shri Nar-Nãrãyanãya Namaha - One who is ‘Narayan’ – God – and is with ‘Nar’ – His ideal devotee.
 4. Om Shri Prabhave Namaha - One who is the highest authority and power, and owner of everything.
 5. Om Shri Bhakti-Dharmãtmajãya Namaha - One who has incarnated as the son of Bhakti and Dharma.
 6. Om Shri Ajanmane Namaha - One who is not subject to birth due to karmas.
 7. Om Shri Krishnãya Namaha - One who has a dark, attractive complexion.
 8. Om Shri Nãrãyanãya Namaha - One whom Ramanand Swami named ‘Narayan Muni’ – meaning, the refuge for His devotees and support of everything.
 9. Om Shri Haraye Namaha - One who controls Brahmã and all other deities and destroys the miseries of His devotees who remember Him.
 10. Om Shri Harikrishnãya Namaha - One who is ‘Hari’, meaning one who captivates the mind, and ‘Krishna’, meaning one who destroys the demons or the enemies of His devotees.
 11. Om Shri Ghanshyamãya Namaha - One who has a complexion like a dark cloud.
 12. Om Shri Dhãrmikãya Namaha - One who observed dharma from childhood and is therefore the son of Dharma (Dharmadev).
 13. Om Shri Bhaktinandanãya Namaha - One who is the giver of bliss to Bhakti as her son.
 14. Om Shri Bruhadvratdharãya Namaha - One who has taken up and observes the great vow of brahmacharya.
 15. Om Shri Shuddhãya Namaha - One who is Himself the incarnation of purity and is purifier of His devotees.
 16. Om Shri Radha-Krishneshtadevatãya Namaha - One to whom Radha and Krishna are dear.
 17. Om Shri Marutsutpriyãya Namaha - One who is the beloved of Hanumanji, the son of the wind-god.
 18. Om Shri Kãlibhairavãdyatibhishanãya Namaha - One who is serene, yet appears fierce to those like Kalibhairav, etc. who attempt to kill Him.
 19. Om Shri Jitendriyãya Namaha - One who has complete control over His senses and helps others to attain such control.
 20. Om Shri Jitãhãrãya Namaha - One who has complete control over His sense of taste and helps others to attain such control.
 21. Om Shri Tivravairãgyãya Namaha - One who possesses highest vairagya (detachment).
 22. Om Shri Ãstikãya Namaha - One who inspires faith in God.
 23. Om Shri Yogeshvarãya Namaha - One who is the Lord of the yogis, their sole aim and giver of (their) desired fruits.
 24. Om Shri Yogakalãpravruttaye Namaha - One who grants His devotees the perfection in yoga, without their having to undergo rigorous training.
 25. Om Shri Atidhairyavate Namaha - One whose mind never gets defiled. One who is extremely patient and undisturbed by outer influences.
 26. Om Shri Gnãnine Namaha - One who has personal experience of and transmits the knowledge of jiva, ishwar, maya, Brahma and Parabrahma. One who perceives true spiritual knowledge.
 27. Om Shri Paramhansãya Namaha - One who is the greatest among the paramhansas.
 28. Om Shri Tirthkrute Namaha - One who makes places of pilgrimage.
 29. Om Shri Tairthikãrchitãya Namaha - One who is worshipped by the sadhus residing in the pilgrim places.
 30. Om Shri Kshamãnidhaye Namaha - One who is an ocean of compassion, mercy and forgiveness.
 31. Om Shri Sadonnidrãya Namaha - One who is eternally awake.
 32. Om Shri Dhyãnnishthãya Namaha - One who is continuously engrossed in meditation on His own divine form.
 33. Om Shri Tapahpriyãya Namaha - One who is fond of performing austerities and inspires others to perform them also.
 34. Om Shri Siddheshvarãya Namaha - One who is worshipped as God even by those who are accomplished in yoga, austerities and spiritual wisdom.
 35. Om Shri Svatantrãya Namaha - One who is truly independent of all.
 36. Om Shri Brahmavidyã-pravartakãya Namaha - One who spreads Brahmavidya (divine knowledge) to all.
 37. Om Shri Pãshandochhedanapatave Namaha - One who intelligently defeats those who behave immorally by falsely interpreting the Vedas.
 38. Om Shri Svaswarupãchalsthitaye Namaha - One who is steadfast in His own form.
 39. Om Shri Prashãntmurtaye Namaha - One who is totally calm and whose mere darshan brings peace to the devotees.
 40. Om Shri Nirdoshãya Namaha - One who is free of all defects and faults, such as, ego, hypocrisy, greed, anger, etc.
 41. Om Shri Asuragurvãdi-mohanãya Namaha - One who captivates even evil gurus by His divine acts.
 42. Om Shri Atikãrunyanayanãya Namaha - One whose eyes overflow with compassion.
 43. Om Shri Uddhavãdhva-pravartakãya Namaha - One who spreads the teachings of the Uddhav Sampraday founded by Ramanand Swami.
 44. Om Shri Mahãvratãya Namaha - One who perfectly upholds the five great vows of nishkam (non-lust), nirlobh (non-greed), nisswad (non-taste), nissneh (detachment) and nirman (humility), and who performs severe austerities.
 45. Om Shri Sãdhushilãya Namaha - One whose behaviour perfectly reflects the saintly character of a God.
 46. Om Shri Sãdhuvipra-prapujakãya Namaha - One who honours sadhus and Brahmins and inspires others to do the same.
 47. Om Shri Ahimsayagna-prastotre Namaha - One who established the tradition of yagnas free of animal sacrifices.
 48. Om Shri Sãkãrabrahma-varnanãya Namaha - One who spreads the understanding that Brahma and Parabrahma both have divine human forms.
 49. Om Shri Swãminãrãyanãya Namaha - One who is ‘Swami’ – the Supreme Being – and with ‘Narayan’ – The Supreme-God "Bhagwan Swaminarayan".
 50. Om Shri Swãmine Namaha - One who is all-powerful and the Lord of all.
 51. Om Shri Kãladoshanivãrakãya Namaha - One who destroys the bad effects of adverse time.
 52. Om Shri Satshãstravyasanãya Namaha - One who is addicted to reciting and listening to the shastras (holy scriptures).
 53. Om Shri Sadyasamãdhi-sthitikãrakãya Namaha - One who instantly grants the state of samadhi to His devotees, without their having to perfect the preceding seven stages of yoga.
 54. Om Shri Krishnãrchã-sthãpanakarãya Namaha - One who consecrates the murtis of God in mandirs.
 55. Om Shri Kauladvishe Namaha - One who refutes with logical reasoning the Kaul cults, which preach unrighteous and adulterous behaviour.
 56. Om Shri Kalitãrakãya Namaha - One who protects His devotees along with their families from the influence of Kali (the dark age).
 57. Om Shri Prakãsharupãya Namaha - One who is eternally radiant and resides with His divine form in Akshardham.
 58. Om Shri Nirdambhãya Namaha - One who is totally free from pretence and hypocrisy.
 59. Om Shri Sarvajivahitãvahãya Namaha - One who does good of all beings.
 60. Om Shri Bhaktisamposhakãya Namaha - One who has enriched and promoted the practice of bhakti (ninefold devotion) to God.
 61. Om Shri Vãgmine Namaha - One who lovingly speaks the truths taught by the Vedas.
 62. Om Shri Chaturvarga-falapradãya Namaha - One who bestows the fruits of the four endeavours: dharma (moral behaviour), arth (wealth), kam (desires) and moksha (liberation).
 63. Om Shri Nirmatsarãya Namaha - One who is not envious of the progress of others, but rejoices in their success.
 64. Om Shri Bhaktavarmane Namaha - One who is surrounded by a legion of devotees, whom He protects.
 65. Om Shri Buddhidãtre Namaha - One who bestows spiritual intellect to help devotees realise His true form.
 66. Om Shri Atipãvanãya Namaha - One who is absolutely pure and purifies others.
 67. Om Shri Abuddhihrute Namaha - One who destroys ignorance.
 68. Om Shri Brahmdhãm-darshakãya Namaha - One who reveals His abode – Brahmadham (Akshardham) – to all His devotees.
 69. Om Shri Aparãjitãya Namaha - One who cannot be defeated by anyone but is Himself won over by the selfless love of His devotees.
 70. Om Shri Ãsumudrãnta-satkirtaye Namaha - One whose redemptive fame has spread to the ocean shores.
 71. Om Shri Shritasansruti-mochanãya Namaha - One who compassionately redeems His devotees from the cycle of births and deaths.
 72. Om Shri Udãrãya Namaha - One who is extremely generous.
 73. Om Shri Sahajãnandãya Namaha - One who is naturally full of joy and bliss and gives such joy and bliss to His devotees.
 74. Om Shri Sãdhvidharma-pravartakãya Namaha - One who promotes righteous living among His women disciples.
 75. Om Shri Kandarpadarpa-dalanãya Namaha - One who crushed to pieces the ego of Kamdev – the god of lust.
 76. Om Shri Vaishnavakratu-kãrakãya Namaha - One who established the practice of yagna – sacrifices – free from killing and offering animals, as per the true Vaishnav tradition.
 77. Om Shri Panchãyatana-sanmãnãya Namaha - One who directs His devotees to honour the five deities – Vishnu, Shiv, Ganapati, Parvati and Surya.
 78. Om Shri Naishthikavrata-poshakãya Namaha - One who practices absolute brahmacharya and inspires others to do so also.
 79. Om Shri Pragalbhãya Namaha - One who is ever enthusiastic and always ready to debate with great scholars.
 80. Om Shri Nispruhãya Namaha - One who is detached from all desires of material enjoyment.
 81. Om Shri Satyapratignãya Namaha - One who always keeps His promises.
 82. Om Shri Bhaktavatsalãya Namaha - One who has infinite love for all His followers.
 83. Om Shri Aroshanãya Namaha - One who is free of anger.
 84. Om Shri Dirghadarshine Namaha - One who has unparalleled foresight and vision.
 85. Om Shri Shadurmi-vijayakshamãya Namaha - One who has conquered the six physical and emotional sensations of thirst, hunger, grief, infatuation, old age and death.
 86. Om Shri Nirahankrutaye Namaha - One who is egoless and dissolves the ego of others.
 87. Om Shri Adrohãya Namaha - One who has no hatred nor maligns anyone, i.e. He is a friend of all.
 88. Om Shri Rujave Namaha - One who is soft-natured (i.e. has compassion, love, etc.).
 89. Om Shri Sarvopakãrakãya Namaha - One who obliges all without expecting anything in return.
 90. Om Shri Niyãmakãya Namaha - One who controls everything.
 91. Om Shri Upashamasthitaye Namaha - One who has attained complete peace and tranquility by having control over His senses.
 92. Om Shri Vinayavate Namaha - One who is naturally humble and polite.
 93. Om Shri Gurave Namaha - One who is the guru of Brahmã and all other gods whom He taught the Vedas and thus destroyed everyone’s ignorance.
 94. Om Shri Ajãtvairine Namaha - One who has no enemies in His life.
 95. Om Shri Nirlobhãya Namaha - One who has no greed or desire to hoard things.
 96. Om Shri Mahãpurushãya Namaha - One who is the greatest among all men and possesses the 32 virtues of the great.
 97. Om Shri Ãtmadãya Namaha - One gives His all, including His Ãtmã (Aksharbrahma) to His devotees.
 98. Om Shri Akhanditãrsha-maryãdãya Namaha - One who never transgresses the moral codes prescribed by the rishis in the shastras and neither does He allow His followers to transgress them.
 99. Om Shri Vyãsasiddhãnta-bodhakãya Namaha - One who sheds true light on the wisdom and principles taught by Vyas Muni.
 100. Om Shri Manonigraha-yuktignãya Namaha - One who teaches His devotees various ways and means to control the mind.
 101. Om Shri Yamaduta-vimochakãya Namaha - One who saves His devotees from the clutches of the servants of Yama.
 102. Om Shri Purnakãmãya Namaha - One who Himself is totally fulfilled yet fulfills the desires of His devotees.
 103. Om Shri Satyavãdine Namaha - One who always upholds and speaks the truth.
 104. Om Shri Gunagrãhine Namaha - One who always imbibes the virtues of others.
 105. Om Shri Gatasmayãya Namaha - One who is egoless.
 106. Om Shri Sadãchãra-priyatarãya Namaha - One who is immensely fond of pure and righteous living and inspires His followers to live similar lives.
 107. Om Shri Punyashravana-kirtanãya Namaha - One whose name and discourses are purifying by their very utterances.
 108. Om Shri Sarvamangala-sadrupa-nãnã-guna-vicheshtitãya Namaha - One whose divine murti, divine virtues and divine exploits spread goodness among all and lead them to final (ultimate) liberation.

 

 

Facebook Comments