૧૨૬. નિમાડ તથા હિન્દુસ્થાનના સત્સંગી બાઇભાઇનાં નામ.

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 06/07/2011 - 5:10pm

પૂર્વછાયો- નકી ભક્ત નિમાડના, જેનાં અતિ આકરાં અંગ ।

કરડાં કઠણ વચન, જેને શિશસાટે સતસંગ ।।૧।।

બીજાં બહુ દુભાખરાં, જેનો એજ બોલવા ઢાળ ।

પછી કરે વારતા, જયારે પહેલી આપે ગાળ ।।૨।।

સમજાવ્યા સમજે નહિ, અતિ જડમતિ અડબંગ ।

એવા દેશમાં અવતરી, જેણે કર્યો સાચો સતસંગ ।।૩।।

એવા જન પાવનનાં, કહો કેમ ન લખીએ નામ ।

લખવા લાલચ્ય મુજને, જેને મળ્યા સુંદર શ્યામ ।।૪।।

ચોપાઇ- જન જીવણ ભક્ત વણિક, કણબી ભક્ત ખુશાલ છે એક ।

એહાદિ ભક્તિ પ્રભુની કરે, રહી ગામ ચોલીમહેશ્વરે ।।૫।।

ભક્ત કાછિયા દેવજી નામ, નારાયણ મીઠો ગંગારામ ।

બાઇ જીવી માનુ ને જસોદા, ભજે હરિ રહે મન મુદા ।।૬।।

કણબી ફશુર્ ને ખુશાલ ભાઇ, બાઇ ગંગા ને ખુશાલીબાઇ ।

એહાદિ ભક્ત રહે ઝાંખરોડે, ભજે પ્રભુજીને ભાવ રૂડે ।।૭।।

દ્વિજ ભક્ત હરિને કેશવ, ખત્રી ઉધ્ધવ સોમો માધવ ।

હરિજન વિરૂબા જસોદા, વસે વાલીપર મનમુદા ।।૮।।

ક્ષત્રિ ભક્ત ધનોબા અમરી, રહે ગામ કુકશી ભજે હરિ ।

કણબી ગોપાળ ને ભીખોભાઇ, નાગર પાનબાઇ હરબાઇ ।।૯।।

એહ આદિ હરિજન જેહ, વસે ગામ સુંદરેલે તેહ ।

કણબી ભક્ત નારાયણ દયાળ, નાનજી લખમણ ને લાલ ।।૧૦।।

મકુ માધો ભીલો દેવો હિરો, સુરજી ખીમો ભક્ત સુધીરો ।

નારાયણ આદિ બહુ ભાઇ, સુંદર રતન ને ગંગાબાઇ ।।૧૧।।

ક્ષત્રિભક્ત છે માધવ નામ, એહાદિ જન રહે ખલગામ ।

કણબી ભક્ત હિરો ને ઓંકાર, જન રહે ખલમોટી મોઝાર ।।૧૨।।

કણબી ભક્ત રામો હિરા દોય, દેવો ને જન ભિખિબા સોય ।

ક્ષત્રિ ઇંદ્રરાજ ને ભીખાજી, રહે મોરંગડિયે મોહ તજી ।।૧૩।।

કણબી ભક્ત ખીમો ને મોહન, ડુંગર કેશવ ખુશાલ જન ।

ક્ષત્રિ ભક્ત માનસિંઘ નામ, એહાદિ જન વિખુડા ગામ ।।૧૪।।

દ્વિજ ભક્ત ચંદ્રેશ્વર મકુન, બાઇ બાલી મીઠી હરિજન ।

કણબી ભક્ત દેવો ને પુંજન, ધનો પ્રેમો બેચર લાલો જન ।।૧૫।।

ભક્ત રામજી ને ભાગ્યબાઇ, રહે જન એ ધામણામાંઇ ।

કણબી ભક્ત લાલો પશુર્ રામ, ભજે હરિ ગુરૂ જલે ગામ ।।૧૬।।

કણબી ભક્ત સુંદર ને પુંજન, રહે માતપુરે હરિજન ।

કણબી કાશી વાલજી ગોવિંદા, બાઇ ગંગા વાલુ વળી નંદા ।।૧૭।।

ભક્ત કાછિયા રૂખડુ દલુ, પ્રેમચંદનું ભજન ભલું ।

ભક્ત ગુલાબ વિરજી નામ, એહાદિ જન રેઠણગામ ।।૧૮।।

કણબી ભક્ત નથુ કાલુ દોય, હીરો જાદવ ઓંકાર સોય ।

કુરજી ને જગદીશ નામ, ભાગ્યબાઇ રહે કૌડિયે ગામ ।।૧૯।।

તુલાધાર તનોજી ભગત, રહે બરે ભજે ભગવંત ।

સોની ભક્ત એક પાંડુરંગ, રહે આશેરે ન કરે કુસંગ ।।૨૦।।

કણબી ભક્ત કાલુ લિંબુ નામ, બાઇ રતન રહે ધરગામ ।

દ્વિજ ભક્ત છે લક્ષમીરામ, ઓંકાર ને વિષ્ણુરામ નામ ।।૨૧।।

બાઇ ખુશાલ ને ગંગાબાઇ, રહે જન મંડલેશ્વરમાંઇ ।

એહ આદિ છે જન અપાર, કહ્યા નિમાડદેશ મોઝાર ।।૨૨।।

ખરા ભક્ત કહીએ ખાનદેશ, હેતે ભજે હરિને હમેશ ।

તન મન ધન તુચ્છ કરી, રાખ્યા એક અંતરમાં હરિ ।।૨૩।।

એવા ઉત્તમ જન છે જેહ, તેનાં નામ સુણો સહુ તેહ ।

મોટા ભક્ત માલે ગામમાંઇ, જન ભાવસાર નથુભાઇ ।।૨૪।।

ભક્ત લખમણ પશુર્ રામ, જન કલ્યાણાદિ માલેગામ ।

કણબી ભક્ત ખુશાલ ને રામ, શિવરામ રહે જાફિગામ ।।૨૫।।

કણબી ભક્ત કહીએ તાપીદાસ, ભક્ત ભીખો જક્તથી ઉદાસ ।

સદાશિવને પ્રભુની પ્યાસ, પશુર્ રામાદિ વરખડે વાસ ।।૨૬।।

ભક્ત ભાણજી કણબી કહીએ, જન એ સોનગિરિયે લહીએ ।

શેઠ ભક્ત છે ફકીરચંદ, જલગામમાં ભજે ગોવિંદ ।।૨૭।।

બહુ ભક્ત બુરાનપુરમાં, જેને અતિશે ભાવ ઉરમાં ।

સુંદર વસ્ત્ર કરાવી સોનેરી, જેણે હેતેશું પૂજીયા હરિ ।।૨૮।।

પૂજી હરિ થયા પૂર્ણકામ, કહું તેનાં સાંભળજયો નામ ।

ભક્ત શા ગોવિંદભાઇ નામ, લિંબડા શા ને ત્રંબકરામ ।।૨૯।।

વલભરામ ઉદારામ કહીએ, ગુલાબજી પીતાંબર લહીએ ।

બાઇ લાડકી ગંગા રતન, એહાદિ વણિક હરિજન ।।૩૦।।

દ્વિજ બાપુ ભગવાન નામ, રામકૃષ્ણ ને કેશવરામ ।

ગોપેશ્વર આદિ દ્વિજભાઇ, હરિજન રૂડાં રામબાઇ ।।૩૧।।

ક્ષત્રિભક્ત છે બુલાખીદાસ, મુળચંદ ગણપત પાસ ।

કણબી ભક્ત ઠાકુરદાસ દોય, રામદાસ દોય ભક્ત સોય ।।૩૨।।

હરિભાઇને પુરૂષોત્તમ, ત્રિલોચન નાનો નરોત્તમ ।

લાલદાસ દોય રામચંદ્ર, ભગવાનદાસ ભક્ત સુંદ્ર ।।૩૩।।

વેલીબાઇ આદિ હરિજન, કહ્યાં કણબી કુળે પાવન ।

સોની ઢુંઢુ ને ભક્ત ડુંગર, સુરજી ને નારણ સુંદર ।।૩૪।।

ભક્ત કૃષ્ણાજી આદિ છે ભાઇ, ભજે ભાવે હરિ ઉરમાંઇ ।

રેવા દેવુ જમના ને મોની, એહ આદિ બાઇયો ભક્ત સોની ।।૩૫।।

ગોપીરામ ભક્ત છે સુતાર, ભક્ત ભાઉજી બ્રહ્મક્ષત્તર ।

ફકીરચંદ અર્જુન કલુ, વૈશ્યજાતિમાં ભક્ત દયાળુ ।।૩૬।।

ચિંતામણ નાગુ ભીખો ભાવી, બાઇ પ્રેમા ને મેના સાળવી ।

તેલી ભક્ત શિવો જન સોય, દુર્લભ ને લાલદાસ સોય ।।૩૭।।

જાનજી નથુ ઉત્તમ જાણો, છબિલદાસ વલભ વખાણો ।

બાઇ નંદા બે બાઇ રતન, એહ આદિ તેલી હરિજન ।।૩૮।।

સઇ નિહાલચંદ છે જન, મોતી નાનો ને બાઇ રતન ।

ખત્રીભક્ત નથુભાઇ કૈયે, કોળી ભક્ત વલભદાસ લૈયે ।।૩૯।।

એહ આદિ બાઇ ભાઇ ઘણાં, સવેર્ સેવક છે સ્વામીતણાં ।

રહે બુરાનપુરે એ જન, કરે સ્વામી શ્રીજીનું ભજન ।।૪૦।।

દ્વિજ ભક્ત બાપુભાઇ નામ, ભજી હરિ કયુર્ં નિજકામ ।

રાજ સાજ મેલી માલ ધન, થયો ભક્ત પુનામાં પાવન ।।૪૧।।

શેઠ ભક્ત એક સેવારામ, ભજે હરિ રહે ઉજેણ ગામ ।

દ્વિજ ભક્ત દિપો શંભુરામ, ઓંકાર રે વેલાખેડે ગામ ।।૪૨।।

દ્વિજ મયારામ ને ઓંકાર, ભક્ત આંજણો દુદો ઉદાર ।

એહ વસે ગામ મિણમાંઇ, ભજે સ્વામી જાણી સુખદાઇ ।।૪૩।।

ક્ષત્રિ ભક્ત છે સરદારસિંઘ, વસે માલિખેડીયે અનઘ ।

હવે હિન્દુસ્થાનનાં જે જન, કહું પવિત્ર ભક્ત પાવન ।।૪૪।।

ધર્મ રીત્યમાંહિ ઘણું ધીર, વાચકા છે સાચા શૂરવીર ।

એવા જનનાં લખશું નામ, જેને મળ્યા છે સુંદર શ્યામ ।।૪૫।।

ધન્ય ધન્ય ભક્ત ધુવામાંઇ, જેણે હરિશું કરી સગાઇ ।

પડી ટેવ પ્રકટ સેવવા, એહ જન તો લખવા જેવા ।।૪૬।।

ભક્ત લુવાર નામ મદારી, રામ બકશ ને ગિરધારી ।

ઠાકુરદાસ બિંદા હરદાસ, કુંઢેરામનિયે તજી ત્રાસ ।।૪૭।।

એહાદિ ભક્ત કહીએ લુવાર, દ્વિજ બુધ્ધજી ધુવા મોઝાર ।

બહુ ભક્ત છે બરાઇ ગામ, જેને મળ્યા છે સુંદર શ્યામ ।।૪૮।।

ભક્ત લુવાર સકટુ ભૈયા, ભક્ત રામફલ બે કશિયા ।

રહે ચ્યાર ત્યાં હરિદાસ થોલી, ચર્ણદાસ લોહરકા ને ભોલી ।।૪૯।।

માનસિંઘ મુલચંદ મોજી, મનછા દો મજલા ડુવોજી ।

મોતી મનસુખ લછમન, નેક સિયા પોસુ કુલમન ।।૫૦।।

લલુ નેનસુખ ને નથુઇ, ચાંદુ ચૌકરા અંગના સોઇ ।

પેજા આદિ છે ભગત ભાઇ, હવે કહું હરિજન બાઇ ।।૫૧।।

લાડુ વિરૂ વખતુ પિરાનું, મકુ મુલિ મથુરાં એ માનું ।

તેજુ સ્વરૂપી અલપુ ધરમા, ગઢુ આદિ બાઇયો લુવારમાં ।।૫૨।।

દ્વિજ ભક્ત છે પુરના નામ, દો લછમન ને દયારામ ।

શકટુ રઘુનાથ એ ભાઇ, ખીમા અંતકુ સુમિત્રાબાઇ ।।૫૩।।

ભક્ત તુલાધાર ક્રિપાભાઇ, એહાદિ જન રહે બરાઇ ।

હરિજન હિંદુરાઓ કહીએ, દ્વિજભક્ત તે ભવાની લહીએ ।।૫૪।।

જાણી વાત સાચી નહિ ફેર, સમઝી રહ્યા તે ગામ ગ્વાલેર ।

જાણ્યા અજાણ્યા જે રહ્યા જન, રહેજયો મુજ ઉપર પ્રસન્ન ।।૫૫।।

પૂર્વછાયો- ધન્ય ધન્ય એહ જનને, જેણે ભજયા શ્રીભગવાન ।

તન ધન મને નૈવ ગણ્યું, નૈવ ગણ્યું જગ અપમાન ।।૫૬।।

ત્રોડિ ત્રણે લોકશું, જેણે જોડી હરિશું પ્રીત ।

લઇ લાભ અલભ્યને, કરી ગયા જગમાં જીત ।।૫૭।।

ઇતિ શ્રીમદેકાન્તિકધર્મ પ્રવર્તક શ્રીસહજાનંદસ્વામિ શિષ્ય નિષ્કુળાનંદમુનિ વિરચિતે ભક્તચિંતામણિ મધ્યે નિમાડ તથા હિન્દુસ્થાનદેશનાં હરિજનનાં નામ કહ્યાં એ નામે એકસો ને છવિશમું પ્રકરણમ્ ।।૧૨૬।।