૧૨૭. બુંદેલખંડ, પંચમહાલ, ગંગાપાર તથા વછઘોશ દેશના સત્સંગી બાઇભાઇનાં નામ.

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 06/07/2011 - 5:11pm

પૂર્વછાયો- કહું જન બુદેલખંડી, સમજયા સાચી વાત ।

પરોક્ષપણે જે પ્રિછતા, તે જાણ્યા હરિ સાક્ષાત ।।૧।।

તેણે આનંદ આવિયો, વળી ભાવિયો સતસંગ ।

દર્શન કરી દયાળનાં, ચડી ગયો ચિત્તમાં રંગ ।।૨।।

રૂડે ભાવે રસોઇ કરાવી, હરિજને જમાડ્યા નાથ ।

અત્તર ચંદન હરિને અંગે, હરિજને ચરચ્યું હાથ ।।૩।।

પ્રેમેશું પૂજા કરી, વળી પહેરાવ્યો પોષાગ ।

ધુપ દીપ ને આરતી, કર્યાં દંડવત અષ્ટાંગ ।।૪।।

અલભ્ય લાભ લઇ કરી, થયા પૂરણકામ ।

એવા જન અનઘનાં, હવે કહું સાંભળો નામ ।।૫।।

ચોપાઇ- દ્વિજ ભક્ત છે ભાઇ વખત, જાનકી શ્રીરામ ને શ્રીપત ।

નથુ હઠીરામ છોટારામ, આશારામ દ્રુવારામ નામ ।।૬।।

માંડણ મુળચંદ મરાખન, ગણેશ પરમેસરી જન ।

રામદાસ ને કૃષ્ણ ઝુલારી, ભોલારામ દોલતિયા દુલારી ।।૭।।

વિહારીલાલ ને બંસીધર, મદનસિંઘ દો મોતી સુંદર ।

રાજારામ ને દો રતિનામ, કનહિરામ કહીએ દો નામ ।।૮।।

ખુમાનરામ નવનસિંગ, કેશરી રામતુલસી અનઘ ।

ઠાકુરદાસ દોય તુરત્યરામ, ગોવિંદદાસ ને ગુમાન નામ ।।૯।।

બાજી રાઓ ને ધરમપાળ, પેજા રામાદિ દ્વિજ દયાળ ।

એહ આદિ છે ભક્ત ભાઇ, હરિજન છે ઠકુરૂ બાઇ ।।૧૦।।

હવે કહું જાટ હરિજન, પ્રભુ ભજી જે થયા પાવન ।

દિલિપસિંઘ માધોસિંઘ નામ, પારસિંઘ ને લાલજીરામ ।।૧૧।।

ગિરધારી ગંગારામ કહીએ, સુખરામ સોનેસિંઘ લહીએ ।

બહોરનસિંઘ આદિ ભાઇ, ખરા ભક્ત એ ક્ષત્રિયમાંઇ ।।૧૨।।

હરિજન બાઇ બા વખતિ, ઉમેદિબાની અચળમતિ ।

એહ જન મોટાં જાટમાંઇ, હરિ ભજી ને કરી ભલાઇ ।।૧૩।।

ઘણા ભક્ત છે ગુજરમાંઇ, જેને પ્રભુ વહાલા ઉરમાંઇ ।

વૈશ્ય જાતિમાં મોટા ભગત, સુંણો તેનાં નામની વિગત ।।૧૪।।

ગોવિંદરામ ને હીરારામ, ભક્ત દુલારી દોયે અકામ ।

લુનેરામ બુધ્ધજી અમૃજી, સાહેબરામ માણક્ય માનજી ।।૧૫।।

દીપશા ઝવેર પ્રાનસુખ, રામલાલ હરિ સનમુખ ।

એહ ભક્ત કહ્યા વૈશ્ય જાતિ, હવે સાંભળજયો સોની નાતિ ।।૧૬।।

નથુ માનજુ ને સરૂરામ, ઠાકુરદાસ ભક્ત બંસીનામ ।

તેલિ ભક્ત ગોવિંદજી કહીએ, જન બુધ્ધજી આદિ તે લહીએ ।।૧૭।।

ભક્ત તંબોળી ફકીરા નામ, નાથુ હિરા કહીએ દેવીરામ ।

કણબી ભક્ત છે નામ પૂરણા, એહ આદિ છે ભક્ત તે ઘણા ।।૧૮।।

સર્વે વસે એ સાંખનીગામ, ભજી હરિ કર્યું નિજકામ ।

દ્વિજ લછમન ભોળા ભાઇ, વસે ગામ તે સાહનમાંઇ ।।૧૯।।

ધન્ય ગામ દવારાના દાસ, જેને એક હરિની છે આશ ।

ક્ષત્રિ ભકત છે રાઓત નામ, હરિસિંઘ ને બોવદરામ ।।૨૦।।

સુખપાલ માણ્ક્ય નથન, પ્રાણસિંઘ ભીમજી ઢુંઢન ।

હિંદુરામ હરિપાળ કહીએ, ઘાશીરામ ને દલિલ લહીએ ।।૨૧।।

છતુરામદાસ ઉમરાવ, હાથીરામ દેવજીને ભાવ ।

કમળજી ને ખુમાનસિંઘ, ઠાકુરરામ ઢાંકન અનઘ ।।૨૨।।

સુતાન આદિ સતસંગી ભાઇ, હવે કહું હરિજન બાઇ ।

બાઇ હરિકુંવર વચનાં, મરજાદ જેકુંવર ઢુંનાં ।।૨૩।।

કાયથ દિલીપસિંઘ કહીએ, દ્વિજ લછમનાદિ જન લહીએ ।

એહાદિ ભક્તિ પ્રભુની કરે, વસે દાસ હરિના દવારે ।।૨૪।।

ભક્ત કાયથ તે છોટેરામ, સોનેરામ ને લાલજી નામ ।

પવિત્ર ભક્ત પ્રપેટ ગામે, જેણે ભજયા હરિ નિષ્કામે ।।૨૫।।

ધન્ય ધન્ય દેશ પંચમહેલ, કહું જન જે તેમાં વસેલ ।

ગુજર ઠાકર છે હરિસિંઘ, કાશીરામ છે ભક્ત અનઘ ।।૨૬।।

રાજસિંઘ ચંદ્રહંસ નામ, અમરસિંઘ ને તુલસીરામ ।

બુધ્ધસિંઘ અખેસિંઘ અમલ, આનંદસિંઘ ને રામફલ ।।૨૭।।

પરશુરામ કરણસિંઘ કહીએ, સોબતસિંઘ જોધારામ લહીએ ।

રૂપસિંઘ કૃષ્ણદાસ જેહ, બાલચંદ્ર ઇંદ્રજીત તેહ ।।૨૮।।

એહ આદિ ગુજર અપાર, રહે જન ગામ ધ્રોરા મોઝાર ।

ભક્ત ગુજર છે રાજારામ, બુધ્ધસિંઘ ને લછમન નામ ।।૨૯।।

બાઇ સુમેદા વિચિત્ર ધનું, પાંચુ પિરાનું બાઇ રતનું ।

જન સુજાન આદિ છે બાઇ, રહે ગામ એ રજારીમાંઇ ।।૩૦।।

ભક્ત કાયથ ઝવેર નામ, ગોરેલાલ જન જોધારામ ।

દાસ દુલારી નામ ઉચરિયે, એહ આદિ રહે ગામ ખરીયે ।।૩૧।।

ગુજર ભક્ત કલ્યાણ કહેવાય, જન નવલ ને ગાજી સાય ।

એહ ભક્ત રહે ગામ જતતિ, ભજે હરિ ફરે નહિ મતિ ।।૩૨।।

દ્વિજ ભક્ત એક નથુરામ, રહે બરકીસરાયે ગામ ।

ભક્ત અજુર્ ન એક છે નાઇ, રહે ગામ ચિતોરા તે માંઇ ।।૩૩।।

વૈશ્ય ભવાની ને ભોલેરામ, છોટેરામ બાગબહિ ગામ ।

જાટ ભક્ત બુધ્ધસિંઘ જાણો, દરિયાઓ સિંઘ પરમાણો ।।૩૪।।

બાદરસિંઘ ને ઇશ્વરદાસ, ઠાકુરદાસ ભજે અવિનાશ ।

ધનસિંઘ ગણેશ ભવાની, ધર્મપાળ જ્ઞાનસિંઘ જ્ઞાની ।।૩૫।।

નાથુ ગોવિંદ ઇશ્વર ભાઇ, તુલસી રહે ગામ મેનામાંઇ ।

ગામ હરશિમાં હરિજન, કાયથ નંદલાલ પાવન ।।૩૬।।

મદારી રામસિંઘ અમાના, મંગળ ખુશિયાલ ભવાના ।

મનસુક મુલા ને નથુવા, દોલતિય કૃષ્ણાજુ કલુવા ।।૩૭।।

બુધા સિતા આદિ બહુ બાઇ, સ્વરૂપી ફુલિયા પંજોબાઇ ।

બાઇ નેનુ દિપુ આદિ જન, વસે ગામ હરશિયે પાવન ।।૩૮।।

ભક્ત લુવાર કૃષ્ણ નિદાન, વસતા બદના હરિજન ।

વૈશ્ય ગુલાબ ને કૃષ્ણદાસ, ભજી હરિ તજી જગત્રાસ ।।૩૯।।

ભાઇ ભક્ત મનિ રાજારામ, એહ પણ રહે હરશિ ગામ ।

ભક્ત લુવાર છે ઘાશીરામ, ક્યારી ને નારાયણ નામ ।।૪૦।।

રામફલ વલુવા ગણેશ, ગઢુબા હરિ ભજે હમેશ ।

ભોઇ ભક્ત ને કલુવા કહીએ, જન નાઇ ગંુગચિયા લહીએ ।।૪૧।।

એહ આદિ જેહ બાઇ ભાઇ, રહે ગામ મગરોનીમાંઇ ।

એહ આદિ જન બહુ જાણો, દેશ પંચમહેલે પરમાણો ।।૪૨।।

પામી અનેક પરચા આપ, જાણ્યા હરિ થયો મનથાપ ।

ઘણા જન રહે ગંગાપાર, ભજે નારાયણ નરનાર ।।૪૩।।

ધનહરા ને ધર્મના મોળા, એવા જીવ બીજા જીયાં બોળા ।

એવા દેશમાં કરી નિવાસ, ધન્ય જે જે કાવ્યા હરિદાસ ।।૪૪।।

એહ જનનાં સાંભળો નામ, હરિ મળી બેઠાં ઠરિઠામ ।

દ્વિજભક્ત કહીએ ચંદિલાલ, ભજી નારાયણ થયો નિહાલ ।।૪૫।।

હરિજન ખુશિયાલદાસ, રામદિનને થયો સમાસ ।

ઠાકુરદાસ ને ચુડામણ, રહે લથિપનગર બ્રાહ્મણ ।।૪૬।।

ભક્ત અગરવાલ વણિક, વેણીરામ નામે જન એક ।

લાવ્યો શ્રીહરિ સારૂં પોશાગ, ઝીણો જામો ને મુગલી પાઘ ।।૪૭।।

તે ધારી હરિએ હેત કરી, જને જોયા તે નયણાં ભરી ।

નિર્ખિ નાથ લીધો જેણે લાઉ, એહ જન રહે લખનાઉ ।।૪૮।।

કહું વછઘોશ દેશવાસી, અતિ ઉત્તમ ને વિશવાસી ।

સાધુ સ્વભાવ અંતરે અતિ, કેદિ ધર્મથી ન ચળે મતિ ।।૪૯।।

એવા જન નિરમળ જાણી, કહું નામ તેનાં હું વખાણી ।

દ્વિજભક્ત છે હરગોવિંદ, નિરખિ નાથ ને પામ્યો આનંદ ।।૫૦।।

તેનો છે પવિત્ર પરિવાર, સરવેને સ્વામીનો આધાર ।

ભાવે ભક્તિ પ્રભુજીની કરે, બહુ બાઇ ભાઇ રહે ડેહરે ।।૫૧।।

દેશ ગામ નામ લખી જાત્ય, છે અપાર કહું હું શી વાત ।

ભૂતકાળની મેં નથી ભાખી, નથી ભવિષ્યની લખી રાખી ।।૫૨।।

વ્રતમાન કાળની મેં કહી, તે પણ યથારથ નથી થઇ ।

જેમ ક્રપિ વાવરતાં ધન, પળે પળે સંકોચાય મન ।।૫૩।।

તેમ કહીછે થોડામાં વાત, સત્ય માની લેજયો મારા ભ્રાત ।

જેમ અર્ણવે લહરી અપાર, નવી નિપજે ન આવે પાર ।।૫૪।।

તેમ હરિ થકી હરિજન, નવા નિપજે છે નિશદન ।

તેને લેખીને લખવા જાય, એવું તો કેદિયે ન મનાય ।।૫૫।।

પૂર્વછાયો- કૂપદાદુર કૂપનો, ભાઇ કુદી પામે પાર ।

પણ સરે જાતાં સાહેરને, લાગે લગારેક વાર ।।૫૬।।

તેમ સતસંગ સાગર, ભર્યો છે ભરપૂર ।

તેનો જે જન પાર લેવા, જાય તે મતિ ભૂર ।।૫૭।।

એક જીભે જનનાં, નોય નામનો નિરધાર ।

સહસ્રજુગ જીભે શેષજી, નથી નથી પામતા પાર ।।૫૮।।

કોયક નર આકાશનો, વળી લેવા ઇચ્છે અંત ।

પણ અનળ તે ઓરાં રહે, જે બહુપાંખે બળવંત ।।૫૯।।

તેમ સતસંગ સરવે, છે જો અનંત અપાર ।

કવિ અંડજ ઉડે ઘણું, પણ અંત્યે પામે હાર ।।૬૦।।

ઇતિ શ્રીમદેકાન્તિકધર્મ પ્રવર્તક શ્રીસહજાનંદસ્વામિ શિષ્ય નિષ્કુળાનંદમુનિ વિરચિતે ભક્તચિંતામણિ મધ્યે હિન્દુસ્થાનના હરિજનનાં નામ કહ્યાં એ નામે એકસો ને સતાવિશમું પ્રકરણમ્ ।।૧૨૭।।