૨ સારંગપુર પ્રકરણમ્ (૧૮)

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 20/01/2011 - 10:10pm

સારંગપુર પ્રકરણમ્ ના ૧૮ વચનામૃત