બજરંગ બાણ बजरंग बाण - ગોસ્વામી તુલસીદાસ વિરચિત

Submitted by swaminarayanworld on Sat, 06/02/2016 - 8:11pm

દોહા

નિશ્વય પ્રેમ પ્રતિતતે, વિનય કરૈ સન્માન
તેહિ કે કારજ સકલ શુભ સિદ્ઘ કરૈ હનુમાન

ચોપાઈ
જય હનુમંત સંત હિતકારી । સુન લીજે પ્રભુ અરજ હમારી ॥
જનકે કાજ વિલંબ ન કીજૈ । આતુર દૌરિ મહા સુખ દીજૈ ॥

જૈસે કૂદિ સિન્ધુ મહિપારા । સુરસા બદન પૈઠિ વિસ્તારા ॥
આગે જાય લંકિની રોકા । મારેહુ લાત ગઈ સુરલોકા ॥

જાય વિભીષણકો સુખ દીન્હા । સીતા નિરખી પરમ પદ લીન્હા ॥
બાગ ઉજારી સિંધુ મઁહ બોરા । અતિ આતુર જમકાતર તોરા ॥

અક્ષય કુમાર કો મારી સંહારા । લૂમ લપેટ લંક કો જારા ॥
લાહ સમાન લંક જરિ ગઈ । જય જય ધ્વનિ સુરપુર મહ ભઈ ॥

અબ વિલમ્બ કેહિ કારન સ્વામી । કૃપા કરહુ ઉર અન્તર્યામી ॥
જય જય લખન પ્રાણ કે દાતા । આતુર હોય દુઃખ કરહુ નિપાતા ॥

જય હનુમાન જયતિ બલ-સાગર । સૂર-સમૂહ-સમરથ ભટ-નાગર ॥
ૐ હનુ હનુ હનુ હનુમંત હઠીલે । બૈરિહિં મારૂ વજ્ર કી કીલે ॥

ૐ હ્રીં હ્રીં હ્રીં હનુમાન કપીસા । ૐ હુઁ હુઁ હુઁ હનુ અરિ ઉર સીસા ॥
જય અંજનિ કુમાર બલવંતા । શંકર સુવન વીર હનુમંતા ॥

બદન કરાલ કાલ કુલ ધાલક । રામ સહાય સદા પ્રતિપાલક ॥
ભૂત પ્રેત પિશાચ નિશાચર । અગ્નિ બૈતાલ કાલ મારી મર ॥

ઈન્હેં મારૂ તોહિ શપથ રામ કી । રાખુ નાથ મરજાદ નામ કી ॥
સત્ય હોહુ હરિ શપથ પાય કે । રામદૂત ધરૂ મારૂ ધાઈ કૈ ॥

જય જય જય હનુમંત અગાધા । દુઃખ પાવત જન કેહિ અપરાધા ॥
પૂજા જપ તપ નેમ અચારા । નહિં જાનત કછુ દાસ તુમ્હારા ॥

વન ઉપવન મગ,ગિરી ગૃહ માઁહી । તુમ્હારે બલ હૌં ડરપત નાહીં ॥
જનકસુતા હરિ દાસ કહાવૌ । તાકી સપથ વિલંબઅ લાવૌ ॥

જય જય જય ધુનિ હોત અકાસા ॥ સુમિરત હોત દુસહ દુઃખ નાસા ॥
ચરણ પકરિ કર જોરિ મનાવૌં । યહિ ઓસર અબ કેહિ ગોહરાવૌં ॥

ઉઠુ ઉઠુ ચલુ તોહિ રામ દુહાઈ । પાઁય પરૌં કર જોરિ મનાઈ ॥
ૐ ચં ચં ચં ચપલ ચલંતા । ૐ હનુ હનુ હનુ હનુ હનુ હનુમંતા ॥

ૐ હં હં હાઁક દેત કપિ ચંચલ । ૐ સં સં સમહિ પરાને ખલ દલ ॥
અપને જનકો તુરત ઉબારો । સુમિરત હોય આનંદ હમારો ॥

યહ બજરંગ બાણ જેહિ મારૈ । તાહિ કહૌ ફિરિ કૌન ઉબારૈ ॥
પાઠ કરે બજરંગ બાણ કી । હનુમંત રક્ષા કરૈ પ્રાણ કી ॥

યહ બજરંગ બાણ જો જાપૈ । તાસોં ભૂત પ્રેત સબ કાઁપે ॥
ધૂપ દેય જો જપૈં હમેશા । તાકે તન નહીં રહૈ કલેશા ॥

દોહા

ઉર પ્રતીતિ દ્રઢ, સરન હવૈ, પાઠ કરૈ ધરિ ધ્યાન.
બાધા સબ હર, કરૈ સબ કામ સફલ હનુમાન.

અથવા

પ્રેમ પ્રતિતહિ કપિ ભજૈ, સદા ધરૈ ઉર ધ્યાન.
તેહિ કે કારજ સકલ શુભ, સિદ્ઘ કરૈં હનુમાન.

-ગોસ્વામી તુલસીદાસ વિરચિત

 

 

॥ बजरंग बाण ॥
 
॥ दोहा ॥
निश्चय प्रेम प्रतीति ते, बिनय करैं सनमान।
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करैं हनुमान॥
 
॥ चौपाई ॥
जय हनुमंत संत हितकारी । सुन लीजै प्रभु अरज हमारी॥
जन के काज बिलंब न कीजै। आतुर दौरि महा सुख दीजै॥
 
जैसे कूदि सिंधु महिपारा । सुरसा बदन पैठि बिस्तारा॥
आगे जाय लंकिनी रोका । मारेहु लात गई सुरलोका॥
 
जाय बिभीषन को सुख दीन्हा। सीता निरखि परमपद लीन्हा॥
बाग उजारि सिंधु महँ बोरा । अति आतुर जमकातर तोरा॥
 
अक्षय कुमार मारि संहारा । लूम लपेटि लंक को जारा॥
लाह समान लंक जरि गई । जय जय धुनि सुरपुर नभ भई॥
 
अब बिलंब केहि कारन स्वामी। कृपा करहु उर अंतरयामी॥
जय जय लखन प्रान के दाता। आतुर ह्वै दुख करहु निपाता॥
 
जै हनुमान जयति बल-सागर। सुर-समूह-समरथ भट-नागर॥
ॐ हनु हनु हनु हनुमंत हठीले। बैरिहि मारु बज्र की कीले॥
 
ॐ ह्नीं ह्नीं ह्नीं हनुमंत कपीसा। ॐ हुं हुं हुं हनु अरि उर सीसा॥
जय अंजनि कुमार बलवंता । शंकरसुवन बीर हनुमंता॥
 
बदन कराल काल-कुल-घालक। राम सहाय सदा प्रतिपालक॥
भूत, प्रेत, पिसाच निसाचर । अगिन बेताल काल मारी मर॥
 
इन्हें मारु, तोहि सपथ राम की। राखु नाथ मरजाद नाम की॥
सत्य होहु हरि सपथ पाइ कै। राम दूत धरु मारु धाइ कै॥
 
जय जय जय हनुमंत अगाधा। दुख पावत जन केहि अपराधा॥
पूजा जप तप नेम अचारा। नहिं जानत कछु दास तुम्हारा॥
 
बन उपबन मग गिरि गृह माहीं। तुम्हरे बल हौं डरपत नाहीं॥
जनकसुता हरि दास कहावौ। ताकी सपथ बिलंब न लावौ॥
 
जै जै जै धुनि होत अकासा। सुमिरत होय दुसह दुख नासा॥
चरन पकरि, कर जोरि मनावौं। यहि औसर अब केहि गोहरावौं॥
 
उठु, उठु, चलु, तोहि राम दुहाई। पायँ परौं, कर जोरि मनाई॥
ॐ चं चं चं चं चपल चलंता। ॐ हनु हनु हनु हनु हनुमंता॥
 
ॐ हं हं हाँक देत कपि चंचल। ॐ सं सं सहमि पराने खल-दल॥
अपने जन को तुरत उबारौ। सुमिरत होय आनंद हमारौ॥
 
यह बजरंग-बाण जेहि मारै। ताहि कहौ फिरि कवन उबारै॥
पाठ करै बजरंग-बाण की। हनुमत रक्षा करै प्रान की॥
 
यह बजरंग बाण जो जापैं। तासों भूत-प्रेत सब कापैं॥
धूप देय जो जपै हमेसा। ताके तन नहिं रहै कलेसा॥

 

॥ दोहा ॥

 

उर प्रतीति दृढ़, सरन ह्वै, पाठ करै धरि ध्यान।
बाधा सब हर, करैं सब काम सफल हनुमान॥

 

प्रेम प्रतीतिहिं कपि भजै। सदा धरैं उर ध्यान।
तेहि के कारज तुरत ही, सिद्ध करैं हनुमान॥

 

Facebook Comments