હો રંગીલે શ્યામરે રે, મેં તેરી નિજ દાસી (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 24/10/2012 - 10:40pm

 

રાગ : રામકલી

પદ - ૧

હો રંગીલે શ્યામરે રે, મેં તેરી નિજ દાસી.

મેં હું ચેરી મેહરમ તેરી, ચરનકમળકી નિવાસી. હો૦ ૧

નિમખ ન ભૂલું નાથ નિરંતર, અંતર ચરન ઉપાસી;

અહોનિસ હરખ ભરી મેરિ અખિયાં, પ્રિતમ તેરી પ્યાસી. હો૦ ૨

સુંદર વદન મનોહર સુરત, નટવર છબી અબિનાશી;

બ્રહ્માનંદ નિરખહે તોય મુખ, તબ મોય સબ દુઃખ જાસી. હો૦ ૩

પદ - ૨

હો રંગીલે શ્યામરે રે, તુમ મેહરમ હો મેરે;

મેં બંદી પ્રીતમ તમ સંદી, હાથ બેંકાણી તેરે. હો૦ ૧

જોગ યજ્ઞ તીરથ બરતાદીક, દેવી દેવ ઘનેરે;

ઇનસે કાજ સરે નહીં કબહુ, એ સબ માયા કેરે. હો૦ ૨

ઓર ઠોર મન ભ્રમે નહીં મેરો, ચરન કમળ ચિત્ત ઠેરે;

બ્રહ્માનંદ કહે મનમોહન, રહો મેરે અખિયન નેરે. હો૦ ૩

પદ - ૩

હો રંગીલે શ્યામરે રે, અબ ઉઠકે હસી હેરો;

આયે ગ્વાલ બાલ દરશનકું, અંતર હરખ ઘનેરો. હો૦ ૧

દિનકર ઉદે ભયો હે પ્યારે, સબ મીટ ગયો અંધેરો;

અબ તો સમય ભયો મનમોહન, ગૌ ચરાવન કેરો. હો૦ ૨

કીજે સ્નાન દાન કરુણા નિધિ, પીત વસન અંગ પહેરો;

બ્રહ્માનંદ હરખ અતિ અંતર, બદન બિલોકિત તેરો. હો૦ ૩

પદ - ૪

હો સલુને શ્યામને રે, અબ દરશન દીજે;

અંતર આશ દાસ સબ ઠાડે, તા પર કરુણા કીજે. હો૦ ૧

બીન દર્શન વ્યાકુળ બ્રજબિનતા, લાલ અરજ સુની લીજે;

ઇતની નિંદ કહા મેરે પ્યારે, આળસ તજકે ઉઠીજે. હો૦ ૨

બહુત અબેર ભયો મેં બલ જાઉં, પય સાકર ઉઠ પીજે

બ્રહ્માનંદ વદનકી પ્યાસી, દેખ દેખ છબી જીજે. હો૦ ૩

Facebook Comments