આરતી ઊમંગ સહિત, મંગળા ઉતારું (૨) ?

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 28/07/2011 - 9:40pm

મંગળા આરતી -

રાગ ભૈરવ

પદ -૧ 

આરતી ઊમંગ સહિત, મંગળા ઉતારું;

મંગળમય મૂરતિ પર  તન મન ધન વારું. આરતી૦ ૧

મંગળમય મંડપમેં રાજત દોઊ ભાઈ;

નારાયણ નરસમેત સંતન સુખદાઈ. આરતી૦ ૨

મંગળમય મુનિજન સબ મંગળ ગુન ગાવે;

મંગળમય સબ સમાજ બરન્યો નહિ જાવે. આરતી૦ ૩

મંગળમય દરશ કરત સતી સમાજ આઈ;

મુક્તાનંદ મંગળમય પ્રભુ પદ બલજાઈ. આરતી૦ ૪

 

પદ -૨

મંગળાકો દરશ કરત મુનિવર સબ આવે;

નિરખત મુખારવિંદ પરમાનંદ પાવે.. મંગળા ૧

મણિમય શુભ મંડપ મધ્ય સિંહાસન રાજે;

અગણિત રવિ ચંદ્ર કાંતિ જાહી નિરખી લાજે.. મંગળા ૨

વાજત તહાં અતિ ઉમંગ વિવિધભાતી વાજા;

નમત કોટી બ્રહ્મા ભવ ત્રિભુવનકે રાજા.. મંગળા ૩

અગણિત ભુવનેશ ઇશ બદ્રીપતી કા'વે;

મુક્તાનંદ પ્રેમમગન ઠાડો ગુન ગાવે.. મંગળા ૪

Facebook Comments