૧૨૪. વાકળ દેશના સત્સંગી બાઇભાઇનાં નામ.

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 06/07/2011 - 5:08pm

પૂર્વછાયો-

વડા ભક્ત વાકળમાં, અતિ મહાત્મી મન ઉદાર ।

હરિ હરિજન ઉપરે, જેના પ્રેમનો નહિ પાર ।।૧।।

મન કર્મ વચને કરી, હરિભક્તિ ઉપર ભાવ ।

તન મન ધન વડે, સંત સેવવા ઉચ્છાવ ।।૨।।

જેવા જન વાકળના, તેવા જ કાનમમાંઇ ।

વિશવાસી વિકાર વિના, કપટ છળ નહી કાંઇ ।।૩।।

સદા એ જન સુખીયા, જેને પ્રકટ પ્રભુશું પ્રીત ।

એવા જન અમળનાં, હવે લખું નામ કિંચિત ।।૪।।

ચોપાઇ-

વડાભક્ત વડોદરામાંઇ, જેને અતિહેત હરિમાંઇ ।

કણબી ભક્ત કહીએ વનમાળી, જેણે બીક જગતની ટાળી ।।૫।।

નાથજી ને વળી વનમાળી, પ્રભુદાસની ભાવના ભાળી ।

ભગવાનદાસ ને કેસુર, પીતાંબર ભુખણ જરૂર ।।૬।।

જગ જીવનને નારાયણ, પ્રભુ પુરૂષોત્તમ ઘેલો જાણ ।

એહઆદિ કણબી અપાર, ભજે નારાયણ નરનાર ।।૭।।

દ્વિજભક્ત નાનોભાઇ નામ, ભજે હરિ તજી મનકામ ।

રામચંદ્ર હરિચંદ્ર ભાઇ, શોભારામ કહીએ શાસ્ત્રીમાંઇ ।।૮।।

બાપુ જેઠો ને વ્રજજીવન, ભક્ત બ્રાહ્મણમાં ધન્ય ધન્ય ।

સદાશિવ ધનેશ્વર નામ, ભક્ત ખુશાલ લક્ષમીરામ ।।૯।।

એહ આદિ દ્વિજ અપ્રમિત, સરવેને શ્રીસ્વામીશું પ્રીત ।

શેઠ પ્રભુદાસ હરજીવન, બાપુભાઇ પ્રેમાનંદ જન ।।૧૦।।

વૃદાવન ગંગાદાસ વણિક, ભજયા હરિ તે કરી વિવેક ।

કાછિયો પુરૂષોત્તમ જન, જેણે નિજકુળ કર્યું પાવન ।।૧૧।।

ખુશાલ ભાઇજી રણછોડ, હરિ જેરામ ઇશ્વર જોડ ।

પ્રેમીભક્ત છે વામનજી ભાઇ, એહઆદિ છે કાછિયામાંઇ ।।૧૨।।

જન તંબોળી છે નાનબાઇ, તેના સુત નારાયણભાઇ ।

દક્ષણી ભક્ત નારાયણ રાઓ, ઢંઢુરાઓનો ઢળિયો દાવો ।।૧૩।।

ચિમનરાઓ પ્રભુ દ્વિજ એક, જાણે સાર અસાર વિવેક ।

દક્ષણી ભક્ત છે અંબાબાઇ, દ્વિજ દક્ષણી દાજીબાભાઇ ।।૧૪।।

શિલાટ ફતોજી તારાચંદ, મોતી હિરજી ને અમીચંદ ।

ખત્રિભક્ત નથુ અંબારામ, પુરૂષોત્તમ દયારામ જેરામ ।।૧૫।।

નંદલાલ તારાચંદ નામ, ભક્ત સોની સારો ગંગારામ ।

ભક્ત સુતાર છે ધર્મદાસ, જેને પ્રભુનો છે વિશવાસ ।।૧૬।।

ભક્ત લુવાર મુળજી નામ, હરિજન લુવાણો જેરામ ।

બેચર આદિ જણસાળી જન, કરે સ્વામી શ્રીજીનું ભજન ।।૧૭।।

એહાદિ બહુ બાઇ ભાઇ, વસે શહેર વડોદરામાંઇ ।

જોઇ અનંત પર્ચા ચમત્કાર, રહે મગન મને નરનાર ।।૧૮।।

કણબી ભક્ત પ્રાગજી દાજી, વસે ગામ શિશુવેરે રાજી ।

કોળી ભક્ત બાજીભાઇ કહીએ, એહ ગામ આંબોદરે લહીએ ।।૧૯।।

કણબી ભક્ત છે માવજીભાઇ, કાજુ જન રહે કપુરાઇ ।

કણબી ભક્ત પ્રભુદાસભાઇ, હરિજન એક લાડુબાઇ ।।૨૦।।

ભક્ત મેતર રામો છે નામ, એહ જન વસે છાંણી ગામ ।

કણબી ભક્ત ગણેશજી જાણો, કોળીભક્ત કરાર પ્રમાણો ।।૨૧।।

શેઠ ભક્ત મોરારજી ભાઇ, એહાદિ જન સાંકરદામાંઇ ।

કોળીભક્ત કાનજીભાઇ કહીએ, પ્રતાપસિંઘ અણઘડે લહીએ ।।૨૨।।

કણબી ભક્ત દયાળજીભાઇ, જાદવ રણછોડ વજો દેસાઇ ।

બાજી ઝવેર પુરૂષોત્તમ, બાઇ સાકર ને વળી પ્રેમ ।।૨૩।।

કોળી ભક્ત બાજી નારભાઇ, વસે ગામ એ ગોરવામાંઇ ।

કણબી ભક્ત રુગનાથ નામ, જીજી વિઠ્ઠલ લક્ષમીરામ ।।૨૪।।

ભક્ત નરહર ને કાશીભાઇ, હરિજન છે રળિયાતબાઇ ।

ભક્ત સુતાર ગિરધર ગણીયે, કોળી જોરો ઉમેદ ભણીયે ।।૨૫।।

કૃષ્ણ માળી ને મુળો મેતર, એનાં છે અટલાદરે ઘર ।

પટેલ ભક્ત કહીએ વ્રજભાઇ, ભક્ત અજુભાઇ ને દેસાઇ ।।૨૬।।

દાજી ગિરધર ભગવાનદાસ, જોરો રણછોડ જગથી ઉદાસ ।

હરિજન છે ગલાલ બાઇ, મોટીબાની પ્રીત પ્રભુમાંઇ ।।૨૭।।

એહઆદિ બાઇ ભાઇ લહીએ, વસે ભક્ત ઘણા કરાલીયે ।

કોળી ભક્ત પ્રતાપ નિદાન, સમિયાળે કણબી ભગવાન ।।૨૮।।

કણબી ભક્ત બાજી મોરારજી, વસે ડભાસામાં દંભ તજી ।

કણબી ભક્ત નારાયણ નામે, સારો જન સેજાકુંવે ગામે ।।૨૯।।

ક્ષત્રિભક્ત બાપુભાઇ વળી, કણબી લક્ષમણ રહે પિપળી ।

દ્વિજ હરિજન મનોહર, આમળે જન ગૌરીશંકર ।।૩૦।।

દ્વિજ રામચંદ્ર ને નાગજી, ત્રિકમજીએ તૃષણા તજી ।

શેઠ ભક્ત છે અંબાવીદાસ, ગિરધરભાઇ ભજે અવિનાશ ।।૩૧।।

દાજી ગિરધર કણબી જન, દ્વિજ બાઇ જીવી ને રતન ।

એહઆદિ જન બાઇ ભાઇ, વસે ગામ સરસવણીમાંઇ ।।૩૨।।

કણબી બાઇ છે ડાઇ કુંવર, ભજે હરિ રહે વિરપર ।

કણબી ભક્ત ઉધ્ધવ રેવાદાસ, ભવાનીદાસ પ્રભુને પાસ ।।૩૩।।

પુરૂષોત્તમ જીજીભાઇ જન, નરહર ગિરધર પાવન ।

ભક્ત દેવદાસ ને ત્રિકમ, પડી શંકરને સાચી ગમ ।।૩૪।।

ભગવાનદાસ વ્રજભાઇ, નારાયણ એક બેઉ ભાઇ ।

દ્વિજ ભક્ત બાપુભાઇ કહીએ, એહાદિ જન ઇંટોલે લહીએ ।।૩૫।।

કણબી ભક્ત માધોભાઇ નામે, ભજે હરિ રહે વરણામે ।

કણબી ભક્ત છે ગરીબદાસ, કેશવદાસે તજી જુઠી આશ ।।૩૬।।

દ્વિજ ભક્ત કહીએ કાશીરામ, જગજીવન સાપોર ગામ ।

ભક્ત વણિક હરજીવન, ખુશાલ તુલસી હરિજન ।।૩૭।।

નરોત્તમ આદિ છે વણિક, ભક્ત લુવાર બેચર એક ।

એહ આદિ જન જે કહેવાય, વસે ગામ રામનાથ માંય ।।૩૮।।

દ્વિજ ભક્ત છે રામશંકર, રતનેશ્વર ભક્ત બેચર ।

કણબી ભક્ત ગિરધર આદે, એહ ભક્ત રહે ગામ સંવાદે ।।૩૯।।

દ્વિજભક્ત એક ભગવાન, વસે ગામ સલાડ્યે નિદાન ।

કણબી ખુશાલ ગોવિંદભાઇ, પુરૂષોત્તમ મંડાળા માંઇ ।।૪૦।।

દ્વિજભક્ત શિવશંકર ભાઇ, ભક્ત કુબેર રહે ગામ પિસાઇ ।

ભક્ત ભગવાન છે કુંભાર, રહે અબીપર ગામ મોઝાર ।।૪૧।।

અલોચન ને કેવળ સોઇ, દ્વિજ કરૂણાશંકર રહે ડભોઇ ।

કણબી કુબેર મનોહર કહીયે, રૂડા ભક્ત એ વસે વસૈયે ।।૪૨।।

દ્વિજભક્ત કહીએ પ્રભુરામ, એહાદિ જન કરધરે ગામ ।

કણબી ભક્ત વેણીદાસ કાવે, એહાદિ જન રહે ઢોલાવ્યે ।।૪૩।।

દ્વિજભક્ત છે ભુદેવભાઇ, કહીએ જન એ કુંઠેલામાંઇ ।

કણબી ભક્ત મેઘજી જાણો, ગામ પારીખે જન પ્રમાણો ।।૪૪।।

દ્વિજ ભક્ત જાદવ હરિભાઇ, છતા ભક્ત છે છતરાલ્યમાંઇ ।

દ્વિજભક્ત છે લક્ષમીરામ, કાજુ ભક્ત રહે કારવણ ગામ ।।૪૫।।

કણબી ભક્ત છે રણછોડભાઇ, રાયજી નથુ વેરીભા દેસાઇ ।

ત્રિકમ ભક્ત કહીએ સખીદાસ, એહાદિ જન કરમાલે વાસ ।।૪૬।।

કણબી ભક્ત રણછોડ નાનોજી, ભીખો લાલો ને નારણ બાજી ।

ભક્ત બાઇ ભાઇ એહ આદ્યે, ભજે હરિ રહે ઉતરાદ્યે ।।૪૭।।

કણબી ભક્ત છે તુલજો તેહ, રહે ગામ દિવેરમાં એહ ।

કણબી ભક્ત પુરૂષોત્તમ કહીએ, શેઠ હીરો ને કુબેર લહીએ ।।૪૮।।

એહ રહે રણાપુરમાંઇ, ભજે શ્યામસુંદર સુખદાઇ ।

હરિભાઇ કણબી પાવન, વસતો હરખો હરિજન ।।૪૯।।

એહાદિ સતસંગીની ટોળી, ભજે હરિ રહે ગામ દેરોળી ।

કણબી ભક્ત કહીએ કાશીદાસ, એહાદિ જન પાણેથે વાસ ।।૫૦।।

કણબી ભક્ત જોરોભાઇ જન, પુરૂષોત્તમ ભીખો પાવન ।

વળી ભક્ત એક વણારશી, એહ જન રાજપરાવાસી ।।૫૧।।

દલો બાજી કેશવ જેરામ, કણબી ભક્ત રહે ગામ ભદામ ।

દ્વિજભક્ત કહીએ સુખરામ, કાજુ ભક્ત રહે કન્યાળી ગામ ।।૫૨।।

ભક્ત કણબી કહીએ રાયજી, વસે ગામ ઝાંઝર માંયજી ।

દ્વિજભક્ત છે ગોવિંદરામ, કણબી તુલજો નરોત્તમ નામ ।।૫૩।।

એહાદિ જન રહે સેણાપરે, ભલી ભક્તિ પ્રભુજીની કરે ।

શેઠ ખુશાલ ભક્ત પાવન, તુલસી નારાયણ હરિજન ।।૫૪।।

દ્વિજ કૃષ્ણજીને સતસંગ, એહાદિ જન ગામ સારંગ ।

દ્વિજભક્ત માહેશ્વર નામ, ભજે હરિ રહે મિત્રજ ગામ ।।૫૫।।

કણબી ભક્ત પ્રભુદાસ જેહ, રણછોડ નરહર તેહ ।

ભક્ત શેખ વસતો હરિભાઇ, નથુ આદિક અલદરમાંઇ ।।૫૬।।

જન કણબી જેરામ દલા, ભક્ત હરિના બોરીયે ભલા ।

પ્રભુદાસ કણબી પાવન, ગામ સલાદરે હરિજન ।।૫૭।।

કણબી જન છે ભૂધર આદ્યે, વસે ભક્ત એ ગામ પિસાદે ।

કણબી ભક્ત છે ભગતિભાઇ, વસે જન ઝાડેસરમાંઇ ।।૫૮।।

જેને ઘેર પધાર્યા મોરાર, નિર્ખિ સુફળ કર્યો અવતાર ।

જેજે લખાણા છે આમાં જન, તેને છે શ્રીહરિનું દર્શન ।।૫૯।।

પૂર્વછાયો-

જેજે કહ્યાં જીભે કરી, જન વિચારીએ જેહ ।

કહેતાં લાજે કવિ મને, વળી એમાં નહિ સંદેહ ।।૬૦।।

રવિ શશિની કિરણને, કોણ લેખી લેશે પાર ।

એમ જન છે આજનાં, અગણિત ને અપાર ।।૬૧।।

ઇતિ શ્રીમદેકાન્તિકધર્મ પ્રવર્તક શ્રીસહજાનંદસ્વામિ શિષ્ય નિષ્કુળાનંદમુનિ વિરચિતે ભક્તચિંતામણિ મધ્યે વાકળદેશના હરિજનનાં નામ કહ્યાં એ નામે એકસો ને ચોવીશમું પ્રકરણમ્ ।।૧૨૪।।