દંઢાવ્યદેશ લાંઘણજલીલા કથા - શાસ્ત્રી શ્રી હરિકેશવદાસજી સ્વામી

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 07/09/2010 - 7:06pm
દંઢાવ્યદેશ લાંઘણજલીલા ( લંઘનપુર હરિકૃતલીલા )
(ઉત્તર ગુજરાત) લાંઘણજ ડાંગરવા કરજીસણ મેઉ વડનગર મેસાણા વિસનગર સિધ્ધપુર ગેરીતા વસાઈ વગેરે
રચઈતા - કવિ શ્રી બ્રહ્મચારી સ્વામી અવિનાશાનંદજી
વકતા - પૂજ્ય શાસ્ત્રી હરિકેશવદાસજી

 

Login to download MP3 roles)) > 0) : ?> 

01 Intro
02 Maharaj na ashirvachan
03 Langhnaj Leela
04 Langhnaj Leela
05 Langhnaj Leela
06 Langhnaj Leela
07 Langhnaj Leela
08 Langhnaj Leela
09 Langhnaj Leela
10 Langhnaj Leela
11 Langhnaj Leela
12 Langhnaj Leela
13 Langhnaj Leela
14 Langhnaj Leela
15 Langhnaj Leela
16 Langhnaj Leela
17 Langhnaj Leela
18 Langhnaj Leela
19 Langhnaj Leela
20 Langhnaj Leela
21 Langhnaj Leela
22 Langhnaj Leela
23 Langhnaj Leela
24 Langhnaj Leela
25 Langhnaj Leela
26 LISTOFCD
 
Langhnaj Leela CD lable


Download in MP3 here. ( 557 mbs)

 

Facebook Comments