બ્રજમેં બસત અવિનાશી, ભક્તહિત બ્રજમેં બસત અવિનાશી; (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 18/04/2017 - 8:51pm

રાગ : ગોડી

 

પદ - ૧

બ્રજમેં બસત અવિનાશી, ભક્તહિત બ્રજમેં બસત અવિનાશી;

પુરન કામ શ્યામ સુંદર વર, નિજાનંદ સુખરાશી. ટેક. ૧

જાકે ચરન બસત સબ તિરથ, કોટી ગયાં અરૂં કાશી;

યા કારન શ્રી ચપળતા, ચરન સેવે હોઇ દાશી. ભક્ત. ૨

કોટી મદનમદ હરન સોઇ પ્રભુ, અગણિત રૂપ પ્રકાશી;

મુક્તાનંદ કે’ બ્રજવનિતા સંગ, રમત હે રાસ વિલાસી. ભક્ત. ૩

 

પદ - ૨

ગૌધનકે સંગ આવે, સાંજ સમે ગૌધનકે સંગ આવે;

નટવર વેશ રસિક નંદનંદન, મધુરીશી બેન બજાવે. સાંજ૦ ૧

ગૌરજ અંગ ઉપર લપટાની, સો છબી અધિક સોહાવે;

ગોપીજન મન હરન મનોહર, મોરલીમેં ગૌરી ગાવે. સાંજ૦ ૨

મોરલીકો નાદ સુનત બ્રજવનિતા, અતિ આતુર ઉઠી ધાવે;

મુક્તાનંદ કે’ નાથ નિરખી સબ, વિરહકો તાપ બુઝાવે. સાંજ૦ ૩

 

પદ -૩

સાંજ સમે બ્રજવાશી, આયે સબ સાંજ સમે બ્રજવાશી;

નંદરાય ઘર ભીર ભઇહે, નિરખન શ્રી અવિનાશી. ટેક. ૧

નટવર વેશ રસિક નંદનંદન, અધિક રૂપ ગુણરાશી;

બ્રજવનિતા છબી દેખી અલૌકિક, ભઇ ઉર વિરહ વ્યથાશી. આયૈ૦ ૨

પ્રભુસંગ પ્રેમમગન સબ ગોપી, ઓરસે અધિક ઉદાશી;

મુક્તાનંદ કે’ નાથ હર્યો મન, બ્રજપતિ અધિક વિલાશી. આયૈ૦ ૩

 

પદ - ૪

બ્રજવાસી બડભાગી, સબહીસેં બ્રજવાસી બડભાગી;

પ્રગટ રૂપ પુરુષોત્તમકે સંગ, જાહિ લગન દૃઢ લાગી. ટેક૦ ૧

જેહી કારન મુનિ બનમેં બસત હેં, પંચ વિષય સુખ ત્યાગી;

સો બ્રજજનકી પ્રેમભક્તિ વશ, ધેનુ ચારે અનુરાગી. સબ૦ ૨

વસ્ત્ર હરે તબહી બ્રજબનિતા, જો લીનો બર માગી;

મુક્તાનંદ કે’ પ્રભુ તેહી રાસમેં, કીની અખંડ સુહાગી. સબ૦ ૩

Facebook Comments