નરહરી રૂપ મોરારી, પ્રગટ ભયે નરહરી રૂપ મોરારી (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 12/04/2016 - 9:38pm

રાગ : ગોડી

પદ-૧

નરહરી રૂપ મોરારી, પ્રગટ ભયે નરહરી રૂપ મોરારી;

અતિ વિકરાલ વદનજુત મૂર્તિ ભાસત અતિ ભયકારી...પ્રગટ૦ ૧

માધવ માસકી શુક્લ ચતુર્દશી તેહિ દિન નૃસિંહ સ્વરૂપ;

સ્થંભકુ ફોડીકે પ્રગટ ભએ હેં કીનો હે ક્રોધ અનુપ...પ્રગટ૦ ૨

હિરણ્યકશ્યપુકો ઉદર વિદાર્યા અતિસેં જોર જનાઈ;

મુક્તાનંદ કહે પ્રભુ પ્રહ્લાદકી કીની હે રક્ષા આઈ...પ્રગટ૦ ૩

 

પદ-૨

પ્રગટ ભએ નરસીંગ, ભક્તહિત પ્રગટ ભએ નરસીંગ;

જન પ્રહ્લાદકું અસુરપાતકી જબ દુઃખ દિન અભંગ...ભક્ત૦ ૧

કાઢી ખડ્ગ હિરણ્યકેશ કોપ્યો કહાંહે તુંવ રખવારા;

મમ પ્રભુ સબમેં સબહિસેં ન્યારે યું કહ્યો બાલ ઉદાર...ભક્ત૦ ૨

સ્થંભ ફોરિ જબ નરહરિ પ્રગટે કિનો હે અતિશય નાદ;

મુક્તાનંદ કહે નાથ અભય કિયો અપનો જન પ્રહ્લાદ...ભક્ત૦ ૩

 

પદ-૩

અસુરકું નખસેં વિદારી, હણ્યો પ્રભુ અસુરકું નખસેં વિદારી;

રાતે નેંન ફિરાવત ચહુદિશ મનુ કૃતાંત લયકારી...હણ્યો૦ ૧

બ્રહ્મા ભવ કમલા આવત મનસેં ડરત અતિ ભારી;

અબલું શ્રીનારાયણ કબહું એસી મૂર્તિ નહિ ધારી...હણ્યો૦ ૨

જન પ્રહ્લાદ ઉછંગમે લીનો ચાટન લગેઉ અઘારી;

મુક્તાનંદ ભક્તવત્સલ પર વારવાર બલિહારી.હણ્યો૦ ૩

 

પદ-૪

ભક્તનકે ભયહારી સદા પ્રભુ ભક્તનકે ભયહારી;

જન પ્રહ્લાદકાજ ભયે નરહરિ માર્યો અસુર અહંકારી...સદા૦ ૧

જયજયકાર ભયો ત્રિભુવનમેં દુંદુભિ દેવ બજાવે;

સુમન વૃષ્ટિ સુરરાજ કરત હે ગાંધર્વ હરિગુણ ગાવે...સદા૦ ૨

યું નરસિંહ રૂપ પ્રભુ ધાર્યો વાસુદેવ અવતારી;

મુક્તાનંદ રસિક પ્રીતમ પર વારવાર બલિહારી...સદા૦ ૩

Facebook Comments