રે શ્યામ તમે સાચું નાણું, બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણું. (૧) ?

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 24/11/2015 - 6:49pm

રાગ - ગરબી

પદ - ૧

રે શ્યામ  તમે સાચું નાણું, બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણું. રે શ્યામ૦ ૧

રે તમ વિના સુખસંપત કહાવે,  તે  તો સર્વે મહાદુઃખ ઊપજાવે;

અંતે એમાં કામ કોઈ ન આવે .રે શ્યામ૦ ૨

રે મૂરખ લોક મરે ભટકી, જૂઠા સંગે હારે શિર પટકી;

એથી મારી મન વૃત્તિ અટકી. રે શ્યામ૦ ૩

રે અખંડ અલૌકિક સુખ  તારૂં,  તે જોઇ જોઈ મન મોહ્યું મારૂં;

ધરા ધન  તમ ઊપર વારૂં. રે શ્યામ૦ ૪

રે બ્રહ્માથી કીટ લગી જોયું, જુઠું સુખ જાણીને વગોવ્યું;

મુક્તાનંદ મન  તમ સંગ મોહ્યું. રે શ્યામ૦ ૫

Facebook Comments