હરિસ્મૃતિ - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 03/07/2011 - 8:24pm

રાત્રે ૯-૦૦ વાગ્યે શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ મેમનગર અમદાવાદ - ગોપીનાથ યુવક મંડળની શુક્રવારની સભામા સદ્.નિષ્કુળાનંદસ્વામી વિરચિત "હરિસ્મૃતિ"  ઉપર પુરાણી શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામીનું વિવેચનાત્મક પ્રવચન.

 

HARI_SMRUTI_01.MP3 42.6 MB
HARI_SMRUTI_02.MP3 45.4 MB
HARI_SMRUTI_03.MP3 36.2 MB
HARI_SMRUTI_04.mp3 41.4 MB
HARI_SMRUTI_05.mp3 28.8 MB
HARI_SMRUTI_06.mp3 36.3 MB
HARI_SMRUTI_07.mp3 40.2 MB
HARI_SMRUTI_08.mp3 46.2 MB
HARI_SMRUTI_09.mp3 45.6 MB
HARI_SMRUTI_10.mp3 37.5 MB
HARI_SMRUTI_11.mp3 54.5 MB
HARI_SMRUTI_12.mp3 38.9 MB
HARI_SMRUTI_13.mp3 47.4 MB
HARI_SMRUTI_14.mp3 62.2 MB
HARI_SMRUTI_15.mp3 33.4 MB
HARI_SMRUTI_16.mp3 49.5 MB
HARI_SMRUTI_17.mp3 39.6 MB
HARI_SMRUTI_18.mp3 39.4 MB
HARI_SMRUTI_19.mp3 38.0 MB
HARI_SMRUTI_20.mp3 40.2 MB
HARI_SMRUTI_21.mp3 44.3 MB
HARI_SMRUTI_22.mp3 34.3 MB
HARI_SMRUTI_23.mp3 37.4 MB
HARI_SMRUTI_24.mp3 44.7 MB

 

 

 

Facebook Comments