તા. 17-5-2011 મંગળવાર. વૈશાખસુદ પૂનમ. મુકુટોત્સવપૂનમ. હરિદ્વાર-કનખલ મંદિરનો પાટોત્સવ