તા. 6-5-2011 શુક્રવાર. વૈશાખસુદ ત્રીજ. અખાત્રીજ. પરશુરામ જયંતી. આજથી ઠાકોરજીને ચંદનના વાઘા ધરાવવા.