૧૦ જેતલપુર પ્રકરણમ્ (૫)

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 09/02/2011 - 8:51am

જેતલપુર પ્રકરણના ૫ વચનામૃત