ગઢડા પ્રથમ – ૪૯ : અંત:ર્દષ્‍ટિનું

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 20/01/2011 - 11:13am

ગઢડા પ્રથમ – ૪૯ : અંત:ર્દષ્‍ટિનું

સંવત્ ૧૮૭૬ ના માઘ સુદિ ૧૪ ચૌદશને દિવસ સંઘ્‍યા સમે સ્‍વામી શ્રીસહજાનંદજી મહારાજ શ્રીગઢડા મઘ્‍યે દાદાખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવનારાયણના મંદિરની આગળ લીંબડાના વૃક્ષ હેઠે ઓટા મઘ્‍યે ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન હતા, અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ બે દિવીઓ બળતી હતી, અને કંઠને વિષે પીળાં પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો, ને બે હાથમાં પીળા પુષ્પના ગજરા ધારણ કર્યા હતા. અને સર્વે ધોળાં વસ્ત્ર પહેર્યા હતાં. અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઇને બેઠી હતી.

પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્‍યા જે, પ્રશ્ર્ન ઉત્તર કરો. પછી બ્રહ્માનંદ સ્‍વામીએ પ્રશ્ર્ન પુછયો જે, “ભગવાનને વિષે વૃત્તિ રાખીએ છીએ તેતો સુધી જોરે કરીને રાખીએ છીએ ત્‍યારે રહે છે, અને જગતના પદાર્થ સન્‍મુખ તો એની મેળે જ રહે છે. તેનું શું કારણ છે ?” પછી શ્રીજીમહારાજ બોલ્‍યા જે, ભગવાનના ભક્ત હોય તેની વૃત્તિ તો ભગવાન વિના બીજે રહે જ નહિ. અને તેને તો એજ ફીકર રહે છે જે ‘મારે જગતના પદાર્થમાં વૃત્તિ રાખવી તે તો ઘણું કઠણ પડશે.’ માટે પરમેશ્વરના ભક્ત હોય તેને તો જગતના પદાર્થમાં વૃત્તિ રાખવી એજ કઠણ છે. અને જે જગતના જીવ છે તેને પરમેશ્વરમાં વૃત્તિ રાખવી તે ઘણી કઠણ છે. માટે જેને પરમેશ્વરમાં વૃત્તિ ન રહે તે પરમેશ્વરનો ભક્ત નહિ. અને તે સત્‍સંગમાં આવતો હોય તો એ ધીરે ધીરે સંતની વાર્તા સાંભળતાં સાંભળતાં પરમેશ્વરનો ભક્ત થશે.

પછી બ્રહ્માનંદ સ્‍વામીએ પુછયું જે, “એવી રીતે ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખ્‍યાનું શું સાધન છે.?” પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્‍યા જે, એનું સાધન તો અંતર્દષ્‍ટિ છે, તે અંતર્દષ્‍ટિ તે શું ? તો જેવા પોતાને પ્રત્‍યક્ષ ભગવાન મળ્‍યા છે તેની મૂર્તિ સામું જોઇ રહેવું એ અંતર્દષ્‍ટિ છે. અને તે મૂર્તિ વિના ૧ષટ્ચક્ર દેખાય, અથવા ગોલોક, વૈકુંઠાદિક ભગવાનનાં ધામ દેખાય, તો પણ તે અંતર્દષ્‍ટિ નહિ. માટે ભગવાનની મૂર્તિને અંતરમાં ધારીને, તે સામું જોઇ રહેવું, તેનું નામ અંતર્દષ્‍ટિ છે, અને તે મૂર્તિ વિના બીજે જ્યાં જ્યાં વૃત્તિ રહે તે સર્વે બાહ્યદૃષ્‍ટિ છે. પછી વળી શ્રીજીમહારાજ પરમહંસ પ્રત્‍યે બોલ્‍યા જે, હવે તો બે બે જણ થઇને સામસામા પ્રશ્ર્ન ઉત્તર કરો. પછી ઘણી વાર સુધી પરમહંસે પરસ્‍પર પ્રશ્ર્ન ઉત્તર કર્યા તેને સાંભળતા થકા શ્રીજીમહારાજ તેમની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરતા હવા. ઇતિ વચનામૃતમ્ ગઢડા પ્રથમનું ||૪૯||