સદ શ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામીની વાતો - MP3

Submitted by swaminarayanworld on Sat, 01/01/2011 - 9:44am

સદ શ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામીની વાતો ( સ્વામીની વાતો ) MP3 Audio .Gunatitanad Swamini Vato

01 Ashirvachan
02 Mangalacharan
P-1, Vat-001 to 6
P-1, Vat-007 to 19
P-1, Vat-020 to 32
P-1, Vat-033 to 43
P-1, Vat-044 to 57
P-1, Vat-058 to 72
P-1, Vat-073 to 83
P-1, Vat-084 to 98
P-1, Vat-099 to 115
P-1, Vat-116 to 131
P-1, Vat-132 to 143
P-1, Vat-144 to 156
P-1, Vat-157 to 168
P-1, Vat-170 to 182
P-1, Vat-183 to 197
P-1, Vat-198 to 207
P-1, Vat-220 to 231
P-1, Vat-232 to 242
P-1, Vat-243 to 255
P-1, Vat-256 to 271
P-1, Vat-272 to 285
P-1, Vat-286 to 301
P-1, Vat-302 to 314
P-1, Vat-315 to 327
P-1, Vat-328 to 342
P-1,Vat- 208 to 219
P-2, Vat-001 to 3
P-2, Vat-004 to 7
P-2, Vat-008 to 11
P-2, Vat-012 to 14
P-2, Vat-015 to 17
P-2, Vat-018 to 19
P-2, Vat-020 to 23
P-2, Vat-024 to 27
P-2, Vat-028 to 31
P-2, Vat-032 to 35
P-2, Vat-036 to 39
P-2, Vat-040 to 32
P-2, Vat-043 to 45
P-2, Vat-046 to 49
P-2, Vat-050 to 53
P-2, Vat-054 to 56
P-2, Vat-057 to 59
P-2, Vat-060 to 62
P-2, Vat-063 to 66
P-2, Vat-068 to 69
P-2, Vat-070 to 72
P-2, Vat-073 to 74
P-3, Vat-001 to 4
P-3, Vat-005 to 13
P-3, Vat-014 to 22
P-3, Vat-023 to 37
P-3, Vat-037 to 45
P-3, Vat-046 to 57
P-3, Vat-058 to 66
P-3, Vat-067 to 77
P-3, Vat-078 to 88
P-3, Vat-089 to 102
P-3, Vat-103 to 112
P-3, Vat-113 to 125
P-3, Vat-126 to 139
P-3, Vat-140 to 155
P-3, Vat-156 to 168
P-3, Vat-169 to 177
P-3, Vat-178 to 192
P-4, Vat-001 to 2
P-4, Vat-003
P-4, Vat-004 to 5
P-4, Vat-006 to 8
P-4, Vat-009
P-4, Vat-010 to 11
P-4, Vat-012 to 14
P-4, Vat-015
P-4, Vat-016
P-4, Vat-017 to 18
P-4, Vat-019 to 22
P-4, Vat-023
P-4, Vat-024 to 26
P-4, Vat-027 to 28
P-4, Vat-029 to 30
P-4, Vat-031 to 33
P-4, Vat-034 to 35
P-4, Vat-036 to 38
P-5, Vat-001 to 8
P-5, Vat-009 to 16
P-5, Vat-017 to 21
P-5, Vat-022 to 25
P-5, Vat-026 to 33
P-5, Vat-034 to 42
P-5, Vat-043 to 46
P-5, Vat-047 to 52
P-5, Vat-053 to 55
P-5, Vat-056 to 62
P-5, Vat-063 to 66
P-5, Vat-067 to 70
P-5, Vat-071 to 74
P-5, Vat-075 to 79
P-5, Vat-080 to 83
P-5, Vat-084 to 87
P-5, Vat-088 to 91
P-5, Vat-092 to 96
P-5, Vat-097 to 101
P-5, Vat-107 to 111
P-5, Vat-111 to 115
P-5, Vat-116 to 124
P-5, Vat-125 to 131
P-5, Vat-132 to 140
P-5, Vat-141 to 149
P-5, Vat-150 to 158
P-5, Vat-159 to 165
P-5, Vat-166 to 172
P-5, Vat-173 to 180
P-5, Vat-181 to 187
P-5, Vat-188 to 197
P-5, Vat-198 to 204
P-5, Vat-205 to 212
P-5, Vat-213 to 217
P-5, Vat-218
P-5, Vat-219 to 225
P-5, Vat-226 to 232
P-5, Vat-239 to 245
P-5, Vat-245 to 253
P-5, Vat-254 to 262
P-5, Vat-263 to 273
 

[ આભાર --- શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ રાજકોટ્  સદ શ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામીની વાતો - MP3-CD  માંથી સાભાર ]

 
Facebook Comments