શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ-મેમનગર અમદાવાદ દ્વારા ઋષિકેશ શિબિર