જીવંત પ્રસારણ શ્રી નરનારાયણ દેવ - શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર (ISSO) Colonia, New Jersey, USA

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 07/06/2009 - 10:05am
Facebook Comments