જમો મારા નાથ જુગતી કરીને રે, રહે છે જોઈ જોઈ નયણાં ઠરીને (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 30/04/2017 - 5:47pm

રાગ : ગરબી

પદ-૧

જમો મારા નાથ જુગતી કરીને રે, રહે છે જોઈ જોઈ નયણાં ઠરીને. જમો.

રૂડો ચંદન પાટ ઢળાવું રે, જળ જમુનાજીનાં મંગાવું રે,

અંગ ચોળી અત્તર નવરાવું. જમો૦ ૧

કાજુ ઓરડાની ઓસરીએ રે, પ્રેમે પાથરણાં પાથરીએ રે,

આગે બાજોઠ કનકનો ધરીએ. જમો૦ ૨

પ્રીતે નવલ પીતાંબર પહેરો રે, હેતે સહિત મનોહર હેરો રે,

પુરૂં થાળ હું કંચન કેરો. જમો૦ ૩

તાજા લાખણસાઈ મોતૈયા રે, તળીયા મગદળ ને સેવૈયા રે,

કોડે કોડે આરોગો કનૈયા. જમો૦ ૪

ખીર લાપસી સુંદર ખોરી રે, બિરંજ સેવ કંસાર કચુરી રે,

પુડા માલપુવા શીરા પુરી. જમો૦ ૫

દુધપાક જલેબીને ખાજાં રે, તળીયા મોદક ઘેબર તાજાં રે,

રૂડાં જાદરીઆં ઘૃત ઝાંઝા. જમો૦ ૬

સાટા બરફી પતાસાં સાબેણી રે, ઠોર મરકીને રોટલી ઝીણી રે,

હલવો સક્કપારા સુત્રફેણી. જમો૦ ૭

હેત ઝાઝે હું પીરસું હરખી રે, થઈ જાઉં છું દીવાની સરખી રે,

બ્રહ્માનંદના વહાલા તમને નિરખી. જમો૦ ૮

 

પદ-૨

આરોગોને લાલજી લટકાળા રે, મીઠાબોલા અતિ મરમાળા. આરોગો૦

તળીયાં નૌતમ ઘૃતમાં નિપજીયાં રે, રૂડાં અડદવડાં મન રજીયાં રે,

તમને ભાવે છે સુંદર ભજીયાં. આરોગો૦ ૧

તાન માન સર્વ એક ત્રાજુ રે, સ્વાદુ ફરતે એક બાજુ રે,

કડી તીખી ને ગાંઠીયા કાજુ. આરોગો૦ ૨

ફરસાણ ફુલવડી મંગાવુ રે, તાજા ચોળા ચણા તે તળાવું રે,

વહાલા જમતા તે ત્યાગી ન થાવું. આરોગો૦ ૩

ટાંકો સુવાને તાંદળજાની ભાજી રે, તળી અળવી મેથીવળી તાજી રે,

રસિયા જમો થઈ રાજી. આરોગો૦ ૪

લુણી લાલરો વિણીને લાવી રે, તાજી પાનલી ચીલ તળાવી રે,

કણંજ પણજ તે ત્યાર કરાવી. આરોગો૦ ૫

મુળા મોગરી તળીયલ કોળું રે, નાખ્યું પરવળમાં ઘૃત બહોળું રે,

વૃંતાક ને નવીન વાલોળું. આરોગો૦ ૬

તાજી સુરણની તરકારી રે, વળી કઢી તે લવીંગે વઘારી રે,

ચોળા ગ્વારફળી છમકારી. આરોગો- ૭

વા ઢોળું હું વિંઝણો લઈને રે, માગી લેજો જોઈએ તે કહીને રે,

બ્રહ્માનંદ કહે જમો ધીરા રહીને. આરોગો૦ ૮

 

પદ-૩

જમો જમો ગુણવંતા ગિરધારી રે, મનુવાર માનો વહાલા મારી. જમો૦

ભીંડી ડોડી રતાળુ રૂડાં રે, ચોંપ રાખી કર્યા ચીચુડાં રે,

ઘીમાં ખૂબ તળ્યાં છે ઘીસુડાં. જમો૦ ૧

ભરતાં સેજરાં સ્વાદ ભરેલાં રે, તાજાં તુરીયાં નૈયાં તળેલાં રે,

કુંભી શાક કંકોડાં કારેલાં. જમો૦ ૨

કુણાં ચીભડાં તીંડસ લેરાં રે, દહીં રાઈતાં સુંદર ઘેરા રે,

કીધાં શાક તે કોચલાં કેરાં. જમો૦ ૩

મઠ કણકને નીલવા મળિયા રે, કાજુ પાપડ ખાસા તળીયા રે,

પ્રીતે સહિત આરોગો પાતળિયા. જમો૦ ૪

અંબકેરી મુરબ્બો આણું રે, લીંબુ ગરમર મરચાં ખટાણું રે,

આદાં કમરખ કેરૂં અથાણું. જમો૦ ૫

કુંણા વાંસતણી કાતળિયું રે, કાજુ ચટણી કટેરની કળિયું રે,

વળી કેરાં કાંચરિયું તળિયું. જમો૦ ૬

દાળ અડદ ચણા કેરી ન્યારી રે, મગ ચળા તુવેર વિધિ સારી રે,

ભુંજુ ઘૃતમાં લેહેજત અતિ ભારી. જમો૦ ૭

દયા દીનને ઉપર આણી રે, પીજો જમતા થોડું થોડું પાણી રે,

બ્રહ્માનંદ જાયે કુરબાણી. જમો૦ ૮

 

પદ-૪

વહાલા મારા જમીએ વનમાળી રે, હૈડું હરખે છે ભુધર ભાળી. વહાલા૦

આંબાસાળને સુત્ર ત્રિપાંખી રે, કીધો ભાત કેસર માંહી નાખી રે,

જમતા નિરખી ઠરે મારી આંખી. વહાલા૦ ૧

આંબા રસને કેળાં ધર્યા આગી રે, માંખણ સાકર લેજો માગી રે,

દયા કરીને મ થાજો ત્યાગી. વહાલા૦ ૨

છુટી ખીચડી રાંધી છે ખાંતે રે, તાજું ઘૃત પીરસ્યું રૂડી ભાતે રે,

મારા નાથજી જમજો નિરાંતે. વહાલા૦ ૩

સારો કરમલડો સખરાણું રે, દહીં લેજો ઝાઝું છે દુઝાણું રે,

કહાના જમતા ન કરીએ ધિંગાણું. વહાલા૦ ૪

મીઠા દૂધનો કીધો છે માવો રે, હાથે સાકર નાખી હલાવો રે,

ચોખા લઈને પ્રીતમજી શીરાવો. વહાલા૦ ૫

સુગંધી કાલિન્દ્રીનાં વારી રે, ભરી કંચન કેરી ઝારી રે,

ચળુ કીજીએ દેવ મુરારી. વહાલા૦ ૬

તાજાં પાન કાથો ચુનો લાવું રે, તજ લવીંગ સોપારી ચુરાવું રે,

બીડી લઈ મુખવાસ કરાવું. વહાલા૦ ૭

ચર્ચું કેસર ચંદન સારું રે, શણગારીને આરતિ ઉતારૂં રે,

બ્રહ્માનંદ કહે ઘડી ન વિસારૂં. વહાલા૦ ૮

Facebook Comments