જીવંત પ્રસારણ ‍ શ્રી નરનારાયણ દેવ - શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કાલુપુર અમદાવાદ

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 28/05/2009 - 8:32pm

શ્રી નરનારાયણ દેવ - શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કાલુપુર અમદાવાદ

https://www.youtube.com/@swaminarayantemplekalupur

www.swaminarayan.in   www.swaminarayan.info

Facebook Comments