નવીનજીમૂતસમાનવર્ણં, રત્નોલ્લસત્કુંડલશોભિકર્ણમ્ - શ્રીરાધિકાકૃષ્ણાષ્ટક 🎧

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 23/11/2015 - 8:55pm

શ્રીરાધિકાકૃષ્ણાષ્ટક

નવીનજીમૂતસમાનવર્ણં, રત્નોલ્લસત્કુંડલશોભિકર્ણમ્

મહાકિરીટાગ્રમયૂરપર્ણં, શ્રીરાધિકાકૃષ્ણમહં નમામિ ૧

નિધાય પાણિદ્વિતયેન વેણું, નિજાધરે શેખરયાતરેણુમ્

નિનાદયન્તં ચ ગતૌ કરેણું, શ્રીરાધિકાકૃષ્ણમહં નમામિ ૨

વિશુદ્ધહેમોજજવલપીતવસ્ત્રં, હતારિયુથં ચ વિનાપિ શસ્ત્રમ્

વ્યર્થીકૃતાનેકસુરદ્વિડસ્ત્રં, શ્રીરાધિકાકૃષ્ણમહં નમામિ ૩

અધર્મતિષ્યાર્દિત સાધુપાલં, સદ્ધર્મ વૈરાસુરસંઘકાલમ્

પુષ્પાદિમાલં વ્રજરાજબાલં, શ્રીરાધિકાકૃષ્ણમહં નમામિ ૪

ગોપીપ્રિયારમ્ભિતરાસખેલં, રાસેશ્વરી રંજનકૃત્ પ્રહેલમ્

સ્કન્ધોલ્લસત્કુંકુમચિહ્નચેલં, શ્રીરાધિકાકૃષ્ણમહં નમામિ ૫

વૃન્દાવને પ્રીતતયા વસન્તં, નિજાશ્રિતાનાપદઊદ્ધરન્તમ્

ગોગોપગોપીરભિનંદયન્તં, શ્રીરાધિકાકૃષ્ણમહં નમામિ ૬

વિશ્વદ્વિષન્મન્મથદર્પહારં, સંસારિ જીવાશ્રયણીયસારમ્

સદૈવ સત્પુરૂષસૌખ્યકારં, શ્રીરાધિકાકૃષ્ણમહં નમામિ ૭

આનન્દિતાત્મવ્રજવાસિતોકં, નન્દાદિસન્દર્શિત દિવ્યલોકમ્

વિનાશીતસ્વાશ્રિતજીવશોકં, શ્રીરાધિકાકૃષ્ણમહં નમામિ ૮

સત્સંગિજીવન  પ્રકરણ - ૪  અધ્યાય - ૪૮

Facebook Comments