હરિસ્મૃતિ ‍ Harismruti

Submitted by Dharmesh Patel on Fri, 31/07/2009 - 7:18pm

  હરિસ્મૃતિ ગાન MP3  From bhujmandir.org

Shree Swaminarayan mandir Bhuj - Hari Smruti-1  6.6 MB 

Shree Swaminarayan mandir Bhuj - Hari Smruti-2  6.3 MB 

Shree Swaminarayan mandir Bhuj - Hari Smruti-3  6.6 MB 

Shree Swaminarayan mandir Bhuj - Hari Smruti-4  5.5 MB 

Shree Swaminarayan mandir Bhuj - Hari Smruti-5  8.0 MB 

Shree Swaminarayan mandir Bhuj - Hari Smruti-6  6.8 MB 

Shree Swaminarayan mandir Bhuj - Hari Smruti-7  7.3 MB 

 

 હરિસ્મૃતિ ગાન MP3  From Swaminarayangurukul.org  

 

Mangalacharan.mp3 1.4 MB 

Hari-Smruti---1.mp3 5.9 MB 

Hari-Smruti---2.mp3 5.9 MB 

Hari-Smruti---3.mp3 5.9 MB 

Hari-Smruti---4.mp3 5.9 MB 

Hari-Smruti---5.mp3 5.9 MB 

Hari-Smruti---6.mp3 5.9 MB 

Hari-Smruti---7.mp3 5.9 MB 

 

હરિસ્મૃતિ ગાન MP3  From rajkotgurukul.org  

 

 

00 AASHIRVACHAN  5.2 MB 

01 CHINTAMANI  51.1 MB 

02 CHINTAMANI  49.4 MB 

03 CHINTAMANI  49.6 MB 

04 CHINTAMANI  49.3 MB 

05 CHINTAMANI  50.6 MB 

06 CHINTAMANI  49.2 MB 

07 CHINTAMANI  49.8 MB 

 

 

હરિસ્મૃતિ - વાંચો ગુજરાતી   HARISMRUTI - Read in ENGLISH

From - shreeswaminarayanmandirbhuj.org ( good qaulity)

હરિસ્મૃતિ - વાંચો ગુજરાતી   HARISMRUTI - Read in ENGLISH

From - bhujdham.com

પ્રકાશક - શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, ભુજ

 

હરિસ્મૃતિ - વાંચો ગુજરાતી

From -swaminarayanbhagwan.com ( With meaning of difficult word)

પ્રકાશક - શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, કારેલીબાગ, વડોદરા.

 

 

હરિસ્મૃતિ - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

 

 હરિસ્મૃતિ કથા (અર્થ) MP3  From bhujmandir.org   

 

 

હરિસ્મૃતિ કથા વિસ્તારથી (પુ. જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી) MP3  From swaminarayanbhagwan.com  Download here

 

 01_Hari_smruti.mp3   

 02_Hari_smruti.mp3   

 03_Hari_smruti.mp3   

 04_Hari_smruti.mp3   

 05_Hari_smruti.mp3   

 06_Hari_smruti.mp3   

 07_Hari_smruti.mp3   

 08_Hari_smruti.mp3   

 09_Hari_smruti.mp3   

 10_Hari_smruti.mp3   

 11_Hari_smruti.mp3   

 12_Hari_smruti.mp3   

 13_Hari_smruti.mp3   

 14_Hari_smruti.mp3   

 15_Hari_smruti.mp3   

 16_Hari_smruti.mp3   

 17_Hari_smruti.mp3   

 18_Hari_smruti.mp3   

 19_Hari_smruti.mp3   

 20_Hari_smruti.mp3   

 21_Hari_smruti.mp3   

 22_Hari_smruti.mp3   

 23_Hari_smruti.mp3   

 24_Hari_smruti.mp3   

 25_Hari_smruti.mp3   

 26_Hari_smruti.mp3   

 27_Hari_smruti.mp3   

 28_Hari_smruti.mp3   

 29_Hari_smruti.mp3   

 30_Hari_smruti.mp3   

 31_Hari_smruti.mp3   

Facebook Comments