લાલ ચુનરીયા ફારી ફારી રે મોરી લાલ ચુનરીયા ફારી

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 16/03/2011 - 8:49pm

 

લાલ ચુનરીયા ફારી ફારી રે મોરી લાલ ચુનરીયા ફારી

                         ગિરધારી ગારી મુખ બોલ કે ... લાલ

કાલ લઈ  મૈ  નવલ ચુનરીયા, આજ ટુક કર ડારી ... લાલ

કીસબિધ  ઉત્તર જાય  કરુંગી,  પૂછેગી સાસ હમારી  ... લાલ

રંગમટુકી મેરે શીર પર ડારી, મુખ ઉપર પીચકારી  ... લાલ

બ્રહ્માનંદ   કહે     મનમોહન, લોક  વેદ  હદ ટારી  ... લાલ

 

Facebook Comments