શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર , કારેલીબાગ, વડોદરા (શ્રી જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી, કુંડલ)

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 07/06/2009 - 10:32am

 

 

 

For iPhone - iPod Live Katha Click Here

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર , કારેલીબાગ, વડોદરા (શ્રી જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી, કુંડલ)

 

દરરોજ સવારે કથા - ૬-૩૦ થી ૭-૩૦ (IST) દરરોજ સવારે કથા - ૮-૩૦ થી ૯-૩૦ (IST)

Facebook Comments