સંત સમાગમ કીજે હો, નિશદિન સંત સમાગમ કીજે. (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 23/11/2015 - 6:48pm

પદ - ૧

સંત સમાગમ કીજે હો, નિશદિન સંત સમાગમ કીજે.

માન  તજી સંતનકે મુખસે, પ્રેમ સુધારસ પીજે. હો નિશ૦ ૧

અંતર કપટ મેટકે અપના, લે ઊનકું મન દીજે. હો નિશ૦ ૨

ભવ દુઃખ ટળે બળે સબ દુષ્ક્રિત, સબવિધિ કારજ સીજે. હો નિશ૦ ૩

બ્રહ્માનંદ સંતનકી સોબત, જન્મ સુફળ કરી લીજે. હો નિશ૦ ૪

 

પદ - ૨

સંત પરમ હીતકારી, જગતમાંહી સંત પરમ હીતકારી,

પ્રભુપદ પ્રગટ કરાવત પ્રીતિ, ભરમ મીટાવત ભારી. જગત૦ ૧

પરમ કૃપાળુ સકળ જીવન પર, હરિસમ સબ દુઃખહારી. જગત૦ ૨

ત્રિગુણાતીત ફીરત તન ત્યાગી, રીત જગતસેં ન્યારી. જગત૦ ૩

બ્રહ્માનંદ સંતનકી સોબત, મીલત  હે પ્રગટ મુરારી. જગત૦ ૪

 

પદ - ૩

હરિ ભજતા  સુખ હોય, સમજ મન હરિ ભજતા  સુખ હોય.

હરિ સમરન બિન મૂઢ અજ્ઞાની, ઊમર દીની ખોય. સમજ૦ ૧

માત પિતા જુવતી સુત બંધવ, સંગ ચલત  નહિ કોય. સમજ૦ ૨

કયું અપને શિર લેત બુરાઈ, રહેના હૈ દીન દોય. સમજ૦ ૩

બ્રહ્માનંદ કહે હરિ ભજી લે, હિતકી કહત હું  તોય. સમજ૦ ૪

 

પદ - ૪

યું હી જન્મ ગુમાત, ભજન બીન યું હી જન્મ ગુમાત.

સમજ સમજ નર મૂઢ અજ્ઞાની, કાળ નીકટ ચલી આત. ભજન૦ ૧

ભયોરી બેહાલ ફીરત હે નિશદીન, ગુન વિષયનકે ગાત. ભજન૦ ૨

પરમારથકો રાહ ન પ્રીછત, પાપ કરત દિન રાત. ભજન૦ ૩

બ્રહ્માનંદ કહે  તેરી મૂરખ, આયુષ્ય વૃથાહી જાત. ભજન૦ ૪

Facebook Comments