ધર્મ ઉતારત આરતી, બદ્રીપતિ કેરી, (૪) ?

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 18/04/2017 - 9:40pm

રાગ-વેરાવલ

 

પદ-૧

ધર્મ ઉતારત આરતી, બદ્રીપતિ કેરી,

માત અહિંસા પુત્રકો, હરખી મુખ હેરી...ધર્મ૦ ૧

નરનારાયણ નાથકી, છબી બરની ન જાઈ,

રત્ન સિંહાસન ઉપરી, રાજત દોઉ ભાઈ...ધર્મ૦ ૨

નંગ જડિત શુભ હેમકે, આભૂષણ શોભે,

અદભુત કાંતિ અંગકી, લખી મુનિ મન લોભે..ધર્મ૦ ૩

જામા સુંદર જરકસી, શિર પાઘ સમારી,

નવલ મનોહર નાથ પર, બ્રહ્માનંદ વારી...ધર્મ૦ ૪

પદ-૨

અખંડતુમારી આરતી, બદ્રીપતિ દેવા,

એક પગ ભર ઉભા કરે, સુર મુનિવર સેવા...અખંડ૦ ૧

અગ્રબત્તી કે ધૂપ અરુ, દીપક અજવાળે

નંદન વનકે ફુલકી, માળા ગળે ધારે...અખંડ૦ ૨

જરી બસ્ત્રકે ઉપરે, અત્તર છટાયે,

નૌતમ સુંદર પાઘમેં, તોરા લટકાયે...અખંડ૦ ૩

જય જય શબ્દ ઉચ્ચારહી, સબ મુનિકો સાથ,

બ્રહ્માનંદ કહે અંતરે, રહો નિશ દિન નાથ...અખંડ૦ ૪

 

પદ-૩

નરનારાયણ દેવકો, મહિમા અતિ ભારી

આય ઉતારત આરતી, બ્રહ્મા ત્રિપુરારિ...નર. ૧

પારિજાત પુષ્પ લે, સુરરાજ ચઢાવે

નૌતમ રંગ ઉમંગ સે, નારદ મુનિ ગાવે...નર. ૨

બાજત ચંગ મૃદંગ સ્વર, ધુનિ બંદે ઉચ્ચારી

સબ મીલ સાજ સમાજ લે, નામત સુર નારી...નર.૩

રૂપ મનોહર ભરાત દોઉ, રવિ તેજ કરોરી,

બ્રહ્માનંદ બરને કહા શોભા, અતિ મતિ થોરી...નર. ૪

 

પદ-૪

આરતી બદ્રીનાથકી, આદરસે કીજે,

નર નારાયણ દેવકે, ચરણું ચિત્ત દીજે...આરતી૦ ૧

પરાપાર પુરુષોત્તમ, મનુષ્યાકૃતિ ધારે,

અગણિત પ્રાકૃત નારીનર, ભવપાર ઉતારે..આરતી૦ ૨

શેષ સહસ્ર મુખ રાતદિન, જાકો જશ ગાવે,

સૌ પ્રભુ ધરી મૂર્તિ સુભગ, જન મોદ બઢાવે...આરતી૦ ૩

સુંદર હાસ વિલાસ મુખ, તન અધિક પ્રકાશા,

એહી છબી બ્રહ્માનંદકે, કરો અંતર વાસા...આરતી૦ ૪

Facebook Comments