ભજગોવિંદમ્ - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 26/08/2010 - 8:09pm

રાત્રે ૯-૦૦ વાગ્યે શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ મેમનગર અમદાવાદ - ગોપીનાથ યુવક મંડળની શુક્રવારની સભામાં પરમપૂજ્ય જગદગુરુ શ્રી આદિ શંકરાચાર્યજી રચયિત  - ભજગોવિંદમ્ -  સ્તોત્ર  પુરાણી શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામીનું વિવેચનાત્મક પ્રવચન.

bhajgovindam 
000_BHAJ_GOVINDAM_SLOK.mp3 29.7 MB
001_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.7 MB
002_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.3 MB
003_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 18.0 MB
004_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.0 MB
005_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.3 MB
006_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.6 MB
007_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.9 MB
008_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.4 MB
009_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.8 MB
010_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.1 MB
011_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 11.7 MB
012_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 12.3 MB
013_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 18.2 MB
014_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 18.6 MB
015_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 18.5 MB
016_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 20.7 MB
017_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.8 MB
018_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 18.0 MB
019_4_BHAJ_GOVINDAM.MP3 14.4 MB
020_4_BHAJ_GOVINDAM.MP3 13.0 MB
021_4_BHAJ_GOVINDAM.MP3 15.5 MB
022_1_BHAJ_GOVINDAM.MP3 18.6 MB
023_1_BHAJ_GOVINDAM.MP3 17.8 MB
024_2_BHAJ_GOVIBDAM.MP3 15.0 MB
025_2_BHAJ_GOVIBDAM.MP3 15.6 MB
026_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 20.6 MB
027_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.2 MB
028_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.3 MB
029_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.3 MB
030_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.6 MB
031_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.2 MB
032_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.5 MB
033_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.3 MB
034_1_BHAJ_GOVINDAM.MP3 13.7 MB
035_1_BHAJ_GOVINDAM.MP3 13.9 MB
036_1_BHAJ_GOVINDAM.MP3 14.1 MB
037_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.6 MB
038_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.5 MB
039_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 12.4 MB
040_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.9 MB
041_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.3 MB
042_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.0 MB
043_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 21.4 MB
044_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.8 MB
045_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.8 MB
046_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.6 MB
047_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.3 MB
048_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.9 MB
049_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.7 MB
050_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.8 MB
051_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.1 MB
052_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.6 MB
053_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.6 MB
054_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 12.1 MB
055_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.6 MB
056_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.8 MB
057_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.7 MB
058_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.8 MB
059_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.2 MB
060_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 12.2 MB
061_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.5 MB
062_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.0 MB
063_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.0 MB
064_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.8 MB
065_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.4 MB
066_3_BHAJ_GOVINDAM.MP3 19.8 MB
067_3_BHAJ_GOVINDAM.MP3 19.5 MB
068_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.7 MB
069_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.5 MB
070_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.8 MB
071_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.3 MB
072_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.7 MB
073_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.8 MB
074_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.7 MB
075_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 11.3 MB
076_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.8 MB
077_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.0 MB
078_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.2 MB
079_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.3 MB
080_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.8 MB
081_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.9 MB
082_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.9 MB
083_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.5 MB
084_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.5 MB
085_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.1 MB
086_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.7 MB
087_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.7 MB
088_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 22.0 MB
089_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.1 MB
090_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.3 MB
091_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.9 MB
092_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.8 MB
093_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.2 MB
094_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.4 MB
095_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.7 MB
096_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.7 MB
097_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.0 MB
098_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 21.0 MB
099_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 18.5 MB
100_1_BHAJ_GOVINDAM.MP3 18.0 MB
101_1_BHAJ_GOVINDAM.MP3 20.9 MB
102_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.8 MB
103_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.2 MB
104_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.6 MB
105_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.4 MB
106_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.8 MB
107_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.6 MB
108_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.6 MB
109_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.0 MB
110_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 21.4 MB
111_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 22.2 MB
112_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.7 MB
113_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.6 MB
114_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.2 MB
115_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.0 MB
116_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.9 MB
117_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.4 MB
118_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.2 MB
119_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.2 MB
120_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.2 MB
121_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.2 MB
122_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.7 MB
123_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.2 MB
124_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.0 MB
125_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.4 MB
126_6_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.4 MB
127_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.9 MB
128_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.0 MB
129_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.5 MB
130_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.9 MB
131_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.1 MB
132_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.0 MB
133_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.9 MB
134_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.0 MB
135_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.1 MB
136_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.1 MB
137_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.2 MB
138_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.2 MB
139_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 20.7 MB
140_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.2 MB
141_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 18.5 MB
142_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.3 MB
143_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.5 MB
144_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 11.1 MB
145_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.0 MB
146_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.3 MB
147_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 12.8 MB
148_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.0 MB
149_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.4 MB
150_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 12.4 MB
151_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.0 MB
152_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.2 MB
153_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.9 MB
154_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.3 MB
155_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.3 MB
156_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.2 MB
157_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.3 MB
158_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.9 MB
159_1_BHAJ_GOVINDAM.mp3 13.9 MB
160_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.5 MB
161_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.0 MB
162_2_BHAJ_GOVINDAM.mp3 12.1 MB
163_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.6 MB
164_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.3 MB
165_3_BHAJ_GOVINDAM.mp3 15.7 MB
166_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 14.8 MB
167_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 17.9 MB
168_4_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.2 MB
169_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 19.5 MB
170_5_BHAJ_GOVINDAM.mp3 16.9 MB

 

Facebook Comments