વિધાર્થી પંચલક્ષણમ્ - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 26/08/2010 - 8:08pm

રાત્રે ૯-૦૦ વાગ્યે શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ મેમનગર અમદાવાદ - ગોપીનાથ યુવક મંડળની શુક્રવારની સભામાં વિધાર્થી પંચલક્ષણમ્ ઉપર પુરાણી શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામીનું વિવેચનાત્મક પ્રવચન.

VIDYARTHI_PANCHLAXKSHANA

001-Track.mp3 21.0 MB
002-Track.mp3 16.3 MB
003-Track.mp3 20.9 MB
004-Track.mp3 21.5 MB
005-Track.mp3 23.3 MB
006-Track.mp3 13.8 MB
007-Track.mp3 17.2 MB
008-Track.mp3 14.4 MB
009-Track.mp3 14.9 MB
010-Track.mp3 21.6 MB
011-Track.mp3 16.6 MB
012-Track.mp3 26.0 MB
013-Track.MP3 19.3 MB
014-Track.mp3 32.7 MB
015-Track.mp3 35.0 MB

 

Facebook Comments