કા.સુ.- 9 શ્રી હરિજ્યંતી ઉપવાસ

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 08/09/2010 - 11:32am