શ્રાવણ સુદી એકાદશી સુંદર, નાથ પવિત્રાં પહેરો રે; (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 04/05/2017 - 9:55pm

રાગ : માલીગાડો

પવિત્રા એકાદશીનાં

 

પદ-૧

શ્રાવણ સુદી એકાદશી સુંદર, નાથ પવિત્રાં પહેરો રે;

આંગણમાં ઊભા રહીને, હેતે સામું હેરો રે. શ્રા૦ ૧

બહુ મૂલી મોલીડું બાંધો, શિર તોરા મરમાળા રે;

અલબેલાજી દરશન આપો, વહાલમ મોરલીવાળા રે. શ્રા૦ ૨

નટવરજી મૂરતિ નીરખ્યાની, આશ ઘણી છે અમને રે;

એક ઘડી આંખ્યું આગેથી, મેલ્યા ન જાય તમને રે. શ્રા૦ ૩

રસિક પીયા તમને રિઝાવા, ગીત મનોહર ગાવું રે;

બ્રહ્માનંદના નાથજી તમને, પવિત્રાં પેહેરાવું રે. શ્રા૦ ૪

 

પદ-૨

પહેર્યાં નાથ પવિત્રાં સુંદર, પવિત્ર ત્રિયા પહેરાવ્યાં રે;

નંદતણે આંગણ વ્રજવાસી, દરશન કરવા આવ્યાં રે. પે૦ ૧

મોહનજીને શોભે મસ્તક, પાઘડલી પેચાળી રે;

ગોપીજન ગુલતાન થઈ ગયાં, ભૂધરનું મુખ ભાળી રે. પે૦ ૨

લટકાળાનાં લટકાં જોઈને, મગન થઈ વ્રજનારી રે;

આંગણીયે આવીને ઊભા, વહાલો કુંજવિહારી રે. પે૦ ૩

નંદતણા નાનડીયાને ઉપર, સરવસ વારી નાખું રે;

બ્રહ્માનંદના વહાલાને જોઈને, આજ ઠરે મારી આંખ્યું રે. પે૦ ૪

 

પદ-૩

નટવર નાથ પવિત્રાં નૌતમ, પેહેર્યાં પ્રીત કરીને રે;

સર્વે પહેલાં જાઈને જોઈએ, હેતે સહિત હરિને રે. ન૦ ૧

એકાદશી અનોપમ આવી, શ્રાવણની અજવાળી રે;

પીતાંબર આભૂષણ પહેરી, ઊભા છે વનમાળી રે. ન૦ ૨

ઘર ઘરથી ગોવાળા આવ્યા, હરિનું મુખડુ જોવા રે;

વહાલેજી સુંદર વેશ બનાવ્યો, માનુનીનાં મન મોવા રે. ન૦ ૩

પાઘડલી નૌતમ પેચાળી, આંટાળી ઉપરણી રે;

બ્રહ્માનંદના વહાલાને નીરખ્યા, ધન્ય ધન્ય તેની કરણી રે. ન૦ ૪

 

પદ-૪

એકાદશી અનૂપ આજની, કોડે ઓછવ કરીયે રે;

સહિત પવિત્રાં સુંદરવરની, મૂરતિ અંતર ધરીયે રે. એ૦ ૧

પ્રાણજીવનના તોરા ઉપર, પ્રીતે ભમર ભમે છે રે;

લટકાળા મોહનનાં લટકાં, મન મારે અધિક ગમે છે રે. એ૦ ૨

સુંદર વન શ્યામળીયા કેરું, રૂપ અલોકિક જોયું રે;

ભૂધરજીની મૂરતિ ભાળી, સરવે ગોકુળ મોયું રે. એ૦ ૩

છેલ ચતુરવર છોગાળાની, લાવન પ્યારી લાગે રે;

બ્રહ્માનંદના વહાલાને રાખું, આંખડલીની આગે રે. એ૦ ૪

 

પદ-૫

પેહેર્યાં નટવર નાથ પવિત્રાં, છબી વર્ણવ્યામાં નાવે રે;

વહાલમને જોવા વ્રજવાસી, આનંદ ભરીયાં આવે રે. પે૦ ૧

બહુ મૂલી પાઘડલી બાંધી, રૂપાળે વ્રજરાજે રે;

ગૂંથીને ગજરા લઈ આવે, કહાનકુંવરને કાજે રે. પે૦ ૨

આંખુની ટસરું અણિયાળી, મુખની મીઠી વાણી રે;

છોગલીયાની શોભા જોઈને, દેવત્રિયા લોભાણી રે. પે૦ ૩

હયડે હાર હજારી પહેર્યો, કુણ્ડલ લળકે કાને રે;

બ્રહ્માનંદ કહે ચિત્તડું ચોર્યું, મોરલડીની તાને રે. પે૦ ૪

 

પદ-૬

નવલ પવિત્રાં નાથજી પહેર્યાં, કહાન કુંવર કેસરીયે રે;

ચાલ સખી નંદજીને મંદિર, કોડે દરશન કરીયે રે. ન૦ ૧

સુંદર વર છોગાલા કેરું, રૂપ અલોકિક જોઈયે રે;

મહા મનોહર નૌતમ મૂર્તિ, આંખડલીમાં પ્રોઈયે રે. ન૦ ૨

આજ પવિત્ર એકાદશી આવી, પેહેર્યાં પવિત્રાં વહાલે રે;

કોડીલા નંદલાલ કુંવરને, જોયા વિના નવ ચાલે રે. ન૦ ૩

માવો વ્રજનારીનાં મનડાં, હેતે કરીને હરે છે રે;

બ્રહ્માનંદના નાથની મૂર્તિ, નીરખી નેણ ઠરે છે રે. ન૦ ૪

 

પદ-૭

શ્યામ પવિત્રાં પહેરીને સુંદર, ઊભા છે અલબેલો રે;

શ્યામળીયાનાં દર્શન સારુ, કારજ ઘરનાં મેલો રે. શ્યા૦ ૧

અલબેલો ઊભા આવીને, નાથ પવિત્રાં પહેરી રે;

લટકાં અધિક કરે છે રૂડા, લટકાળા રંગ લહેરી રે. શ્યા૦ ૨

ઓચ્છવનો દિન આજ અનોપમ, ફરી ફરી નવ આવે રે;

વ્રજજીવન રંગ ભીનો વહાલો, હેત કરી બોલાવે રે. શ્યા૦ ૩

કહાનુડાનાં દર્શન કાજે, લોક લાજ તજી દીજે રે;

બ્રહ્માનંદના નાથની મૂરતિ, નેણુમાં ધરી લીજે રે. શ્યા૦ ૪

 

પદ-૮

પુણ્ય પવિત્ર એકાદશી પૂરણ, ગીત પવિત્ર તે ગાવે રે;

પ્રાણ પ્રીતમને આવી પવિત્રાં, પવિત્ર ત્રિયા પહેરાવે રે. પુ૦ ૧

લટકા પવિત્ર કરે લટકાળો, હેત પવિત્ર કરી હેરે રે;

પવિત્ર ગોવાળ ઊભા પાસે, કમળ પવિત્ર કર ફેરે રે. પુ૦ ૨

પાઘ પવિત્ર મનોહર માથે, પવિત્ર કલગી લટકે રે;

મહા પવિત્ર અલૌકિક મૂરતિ, પવિત્ર હીયામાં અટકે રે. પુ૦ ૩

પવિત્ર પવિત્ર પોતાના જનને, દરશન પવિત્ર દેવા રે;

બ્રહ્માનંદ પવિત્ર પ્રીતમને, પવિત્ર પડ્યો છે હેવા રે. પુ૦ ૪

Facebook Comments