જીમત પીયા પ્રાન જીમાવતી પ્યારી રે (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 30/04/2017 - 5:40pm

રાગ : ઠુમરી

તાલ ત્રિકાલ

 

પદ - ૧

જીમત પીયા પ્રાન જીમાવતી પ્યારી રે; જીમા૦ ટેક

કંચન થાર પરોસી લાઈ, બિંજન વિવિધ સંવારી. જીમા૦ ૧

મોતીચુર જલેબી સુંદર, દુધપાક સુખકારી. જીમા૦ ૨

માનભોગ મીઠીપૂરી કચોરી, બરા દધીમહીં ડારી. જીમા૦ ૩

પ્રેમાનંદકું પ્યારો શીત પ્રસાદી, દેતહે પાસ બેસારી. જીમા૦ ૪

 

પદ ૨

લાડીલો લાલ જીમત પૂરી દૂધપાક; લાડી૦ ટેક.

વિધ વિધકે પકવાન મીઠાઈ, બહુત પ્રકારકે શાક. લાડી૦ ૧

જીમત મેવા શ્યામ મનોહર, કદલીફળ અરુ દ્રાક્ષ. લાડી૦ ૨

આસપાસ બેઠી સખા મંડળી, સબહીકું દેત ચાખ ચાખ. લાડી૦ ૩

પ્રેમાનંદ માગે જુંઠ પ્રસાદી, બહુત અંતર અભિલાસ. લાડી૦ ૪

 

પદ - ૩

શીરો પૂરીરે આરોગો અવિનાશી; શીરો૦ ટેક.

મોતીચુર જલેબી ઘેબર, પેંડા બરફી ખાસી. શીરો૦ ૧

મીઠો બીરંજ હરીસો સુંદર, દૂધપાક સુખરાશી. શીરો૦ ૨

ઓટ્યો દૂધ ભાત ઝીનવાકો, મીસરી માંહી મીલાસ. શીરો૦ ૩

કછુ એક જુંઠ પ્રસાદી માંગત, પ્રેમસખી નીજ દાસી. શીરો૦ ૪

 

પદ - ૪

લાલ વ્યારૂ કીજીએ મેં લાગું તોરે પૈર્યા; લાલ૦ ટેક

દુધપાક સંયાવ સુંવારી, સેવે સરસ બનૈયાં. લાલ૦ ૧

ઘૃત કંસાર લાપસી પ્યારે, સુખદા અતિ સુખદૈયાં. લાલ૦ ૨

બીરંજ બાસુદી સીખરન સુંદર, મિસરી દૂધ મલૈયા. લાલ૦ ૩

શ્રી ઘનશ્યામ બદન છબી ઉપર, પ્રેમસખી બલજૈયાં. લાલ૦ ૪

Facebook Comments