આસો વદ-30 અમાસ. ક્લાક 10-20 મિ. પછી એકમ બેસે છે. અન્નકુટ ઉત્સવ

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 08/09/2010 - 11:25am