વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ, પ્રાતઃસમે જપ કરના રે (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 24/10/2012 - 7:28pm

 

રાગ : ભૈરવ

 

પદ - ૧

વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ, પ્રાતઃસમે જપ કરના રે,

પ્રાતઃ સમે જપ કરના પ્રભુકો, પ્રાતઃ સમે જપ કરના રે, ટેક૦

તેહિ વિન અન્ય બકવાદ વચનસો, અસત જાની પરહરના રે. વાસુ૦ ૧

શ્વેતદ્વીપપતિ શિરપર ધારે, ઓરનસેં ક્યા ડરના રે,

કાળ કર્મ માયા જખ મારે, ધડક ન મનમેં ધરના રે. વાસુ૦ ૨

શ્વેતદ્વીપપતિ ચરન ઉપાસક, તાકે સંગ અનુસરના રે,

મુક્તાનંદ કહે એહિ ભજનસે, ભવજળ પાર ઉતરના રે. વાસુ૦ ૩

 

પદ - ૨

વાસુદેવ નારાયણ વિષ્ણુ, નિશદિન નામ ઉચ્ચારો રે;

નિશદિન નામ ઉચ્ચારો પ્રભુકો, નિશદિન નામ ઉચ્ચારો રે;

તેહિ બિન ઓર વાસના ઉરમેં, તાકે મૂળ ઉખારો રે. વાસુ૦ ૧

કેશવ માધવ કૃષ્ણ મુરારિ, શ્રી ઘનશ્યામ સંભારો રે;

કામ ક્રોધ મદ લોભ રિપુ હે, એ સબ ઉરસે ટારો રે. વાસુ૦ ૨

શ્વેતદ્વીપપતિ શ્રીપુરૂષોત્તમ પ્રેમ સહિત ઉર ધારો રે;

મુક્તાનંદ કહે એહિ શિખામન, શ્વાસોચ્છ્વાસ સંભારો રે. વાસુ૦ ૩

 

પદ - ૩

શ્વેતદ્વીપપતિ શ્યામ હમારે, ઇષ્ટદેવ સુખકારી રે;

ઇષ્ટદેવ સુખકારી પ્રિતમ, ઇષ્ટદેવ સુખકારી રે,

કરૂણારસ પ્રગટ કરી કેશવ, મીલે આપ અવતારી રે. શ્વેત૦ ૧

મોહનકું તન મન ધન દિનો, ઓર બાસના ટારી રે;

અબ મેં ઓર કછું નહિ જાચું, ભયો કૃતારથ ભારી રે, શ્વેત૦ ૨

મનહિ વચનપરસો દ્રગગોચર, વિચરત દેવ મુરારી રે;

મુક્તાનંદ કહે વાસુદેવપર, વારવાર બલહારી રે. શ્વેત૦ ૩

 

પદ - ૪

શ્વેતદ્વીપપતિ શ્યામ હમારે, ઇષ્ટદેવ બહુનામી રે;

ઇષ્ટદેવ બહુનામી બળવંત, ઇષ્ટદેવ બહુનામી રે.

ત્યાગ સહિત તપ કરત નિરંતર, કરન ભક્ત નિષ્કામી રે. શ્વેત૦ ૧

અનંત ચંદ્રસમ તેજ પુંજમેં, અતિ તેજોમય સ્વામી રે;

ઉંચે ભુજ એક પાયોસે કાઢે, જનહિત અંતરજામી રે. શ્વેત૦ ૨

સબ અવતારનકે અવતારી, સબહિ ધામકે ધામી રે;

મુક્તાનંદ મીલે પ્રભુ સમરથ, સબહિ વેદના વામી રે. શ્વેત૦ ૩

Facebook Comments