મેં તો ગુન્હેગાર તેરા રે, હો સ્વામિન્ મેરા (૪) ?

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 24/10/2012 - 7:12pm

 

રાગ : ભૈરવી

 

પદ - ૧

મેં તો ગુન્હેગાર તેરા રે, હો સ્વામિન્ મેરા. મેંતો૦ ટેક૦

હું ગુન્હેગાર તેરા કીરતાર, દે શરન ચરન કેરા રે. મેંતો૦ ૧

અધમ ઓધાર પતિત જન પાવન, મેટત ભવ ફેરા રે. મેંતો૦ ૨

યેહી બીરદ ઘનશ્યામ સુની તેરા, કીનો ચરન ડેરા રે. મેંતો૦ ૩

પ્રેમાનંદ કે’ પ્રભુ ભવસાગર તે, પાર કરો બેરા રે. મેંતો૦ ૪

 

પદ - ૨

 

મેરી તકસીર કરીયો માફ, હો હરિ જગ વ્યાપ મેરી૦ ટેક૦

બહુત બની તકસીર મેરેસે, સબવિધિ જાનત આપ. મેરી૦ ૧

હમ અપરાધી જીવ જનમકે, કહા બરનું કહી પાપ. મેરી૦ ૨

સ્થાપને ધર્મ ધર્મકુલ પ્રગટે, અધર્મ કરન ઉથાપ. મેરી૦ ૩

પ્રેમાનંદ તર્યો ભવસાગર, તેરે ચરન પ્રતાપ. મેરી૦ ૪

 

પદ - ૩

તોરે મેરી બાંહ ગ્રહેકી લાજ, હો મેરે મહારાજ. તોરે૦ ટેક૦

હમ હે પતિતતુંમ પતિતકેપાવન, ગિરધર ગરીબ નિવાજ. તોરે૦ ૧

ચહુ જુગકે નરનારી પાતકી, સબહી ઓધારે આજ. તોરે૦ ૨

અધમ ઓધારન ત્રિભુવન તારન, શ્રીહરિ કૃપા કે જહાજ. તોરે૦ ૩

પ્રેમાનંદ કે’ પ્રભુ પ્રગટે ધર્મકુલ, અધમ ઓધારણ કાજ. તોરે૦ ૪

 

પદ - ૪

મેંતો છીન છીન તેરા ગુન્હેગાર, હો ધર્મકુમાર. મેંતો૦ ટેક૦

મેં ગુલામ તેરે ચરન કમલકા, તું મેરા શીરદાર. મેંતો૦ ૧

જો કરની સુનીહો પ્રભુ મેરી, નાહિ કબહુ નિસ્તાર. મેંતો૦ ૨

અપનો બિરૂદ બિચારકે કેશવ, લીજે મોહન મેરી સાર. મેંતો૦ ૩

પ્રેમાનંદ ઘનશ્યામ નામપર, બાર બાર બલિહાર. મેંતો૦ ૪

Facebook Comments