વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ -પ્રવચન - જ્ઞાનસત્ર ૨૦૧૧ - પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 07/08/2011 - 9:46am
પ્રવચન - પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

 

વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ -  પ્રવચન - 1 

વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ -  પ્રવચન - 2

વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ -  પ્રવચન - 3

વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ -  પ્રવચન - 4

વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ -  પ્રવચન - 5

વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ -  પ્રવચન - 6

વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ -  પ્રવચન - 7

વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ -  પ્રવચન - 8

વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ -  પ્રવચન - 9

વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ -  પ્રવચન - 10

Facebook Comments