જીવંત પ્રસારણ - ‍‍‍‍ શ્રી કષ્ટ્ભંજનદેવ મંદિર, સારંગપુર

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 08/04/2011 - 8:40am

 જીવંત પ્રસારણ - ‍‍‍‍ શ્રી કષ્ટ્ભંજનદેવ મંદિર,  સારંગપુર

જીવંત પ્રસારણ - મંદિર

 

મહોત્સવ -  જીવંત પ્રસારણ 

 

 જીવંત પ્રસારણ - પ્રાંગણ

 

more detail on  http://salangpurlive.org   www.salangpurhanumanji.com   

Facebook Comments