વ્રજમે હરિ ખેલત હોરી

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 16/03/2011 - 8:29pm

  

વ્રજમે હરિ ખેલત હોરી વ્રજમે હરિ ખેલત હોરી,

એજી ઉતસે આઈ કુંવરી રાધિકા સંગલે ગ્વાલન ટોરી,

ઈત વ્રજરાજ સખા સંગ લેકર, કેસર ગાગરઘોરી;

                        પરસ્પર ખેલ મચ્યોરી ... વ્રજમે ૧

એજી ઉડત ગુલાલ અરુન ભયો અંબર રંગ બરસે ચહુ ઓરી,

ઉમંગ ભરી ગોપી રંગ ડારત, શ્યામસુંદર પર દોરી;

                        દેખી રતિનાથ લજયોરી ... વ્રજમે ૨

એજી મોહન મુખ વિધુ દેખી થકીત ભઈ શ્રી વૃષભાન કીશોરી,

પ્રેમમગન તનકી શુધ ભુલી, શોભીત માન ચકોરી;

                        રહી એક ટક દ્રગ જોરી ... વ્રજમે ૩

એજી જૈસેહી ખેલેમે ચતુરવર શ્યામરો તૈસેહી રાધિકા ગોરી,

મુક્તાનંદ મગન છબી નિરખત, કહા બરનુ મતિ થોરી;

                        રહો ઈન સંગ રતો મોરી ... વ્રજમે ૪

  

Facebook Comments