કીજીએ ધ્યાન શ્રી ધર્મના કુંવરનું, સર્વ પહેલાં ઊઠી પ્રાતઃકાળે (૮) ?

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 25/01/2011 - 5:09pm

 

રાગ - કેદારો

પદ-૧

કીજીએ ધ્યાન શ્રી ધર્મના કુંવરનું,

સર્વ પહેલાં ઊઠી પ્રાતઃકાળે, કીજી. ટેક૦

નીરખીએ રૂપ નખશિખ મહારાજનું, વાસના અશુભ તત્કાળ ટાળે.... કીજી૦ ૧

સંત હરિભક્ત સૌ ઉંઘ આળસ  તજી, ચિંતવીએ ચરણ અતિ  પ્રીત આણી,

નીરખીએ નખ મણિ સીમા શોભા  તણી, દુર્લભ દેવને એમ જાણી.... કીજી૦ ૨

જમણા તે ચરણના અંગુઠા ઊપરે, નખમાંહી ચિહ્ન તે જોઈ રે’વું,

ચિહ્ન પર રક્ત રેખા અતિ શોભતી, મન તેમાં લઈ પ્રોઈ દેવું.... કીજી૦ ૩

અંગુઠા આંગળીઓ ઊપર કેશ છે, સૂક્ષ્મ ચિહ્ન છે ચાખડીનાં,

અંગુઠા પાસની આંગળીએ તિલ છે, પ્રેમાનંદની જોયેલ આંખડીનાં.... કીજી૦ ૪

પદ - ૨

મંગળ મૂળ મહારાજના ચરણ છે, ચિંતવતાં ચિત્તમાં શાન્તિ થાયે,

કામ ને ક્રોઘ મદ લોભ વ્યાપે નહિ, ઊરથકી સર્વ અજ્ઞાન જાયે.... મંગળ૦ ૧

જુગલ પદતળ વિષે ષોડશ ચિહ્ન છે, નામ  તેનાં હવે કહું વિચારી,

સ્વસ્તિ જવ જાંબુ ધ્વજ અંકુશ અંબુજ, અષ્ટકોણ વજ્ર ઊર્ધ્વરેખા પ્યારી.... મંગળ૦ ૨

નવ ચિહ્ન ધારવાં જમણા  તે ચરણમાં, વામ પાદમાં બીજાં સાત શોભે,

મીન ત્રિકોણને વ્યોમ ગોપદ કળશ, અર્ધચંદ્ર ધનુષ ચિત્ત લોભે.... મંગળ૦ ૩

જમણા  તે ચરણની આંગળી છેલ્લીએ, તિલ એક અનુપમ આનંદકારી,

પાનીયું સુંદર ઘુંટી પિંડી પર, પ્રેમાનંદ  તન મન જાય વારી.... મંગળ૦ ૪

પદ - ૩

નીરખતાં નાથની જાનૂ છબી જીવમાં, સુખ થાયે દુઃખ સૌ દૂર વામે,

જમણા સાથળ વિષે ચિહ્ન એક અનુપમ, નીરખતાં ભક્ત મન મોદ પામે.... નીર૦ ૧

કેળના સ્થંભ જેવા સાથળ સુંદર, ગરુડની પીઠ પાવનકારી,

કટિતટ પીતપટ કસ્યો કરુણાનિધિ, શ્યામ શોભા કટી લાગે પ્યારી.... નીર૦ ૨

નલિની સમ નાભી પર ત્રિવળી છબી ઊદરમાં, ઊન્નત ઊરમાંહી કેશ સોહે,

સ્તનપર શ્યામ છાપનાં ચિહ્ન છે, તિલ એક ઊર વિષે ચિત્ત મોહે.... નીર૦ ૩

ઊર વિષે કૌસ્તુભ શ્રી વત્સ ચિહ્ન છે, વિનગુણ હારની શોભા સારી,

દક્ષિણ બાહુને નિકટ તિલ ચાર છે, પ્રેમાનંદ જોઈ જોઈ જાય વારી.... નીર૦ ૪

પદ - ૪

અશરણ શરણ ભુજદંડ મહારાજના, ચિહ્ન  તેમાં હવે કહું વખાણી,

ભુજમાં છાપનાં ચિહ્ન છે સુંદર, કોણીયું શ્યામ સુખધામ વાણી.... અ૦ ૧

પોંચાથી ઊપરે છાપનાં ચિહ્ન છે, કાંડાં છે કઠણ બળવાન ભારી,

કરભ પર કેશ છે હથેળી રાતીયો, શ્યામ રેખા  તેમાં ન્યારી ન્યારી.... અ૦ ૨

રાતી છે આંગળીયું રાતા છે નખમણિ, ઊપડતા  તીખા  તે જોયા જેવા,

એવા જે કરવર ધરત જન શિરપર, આતુર અભય વરદાન દેવા.... અ૦ ૩

જાનૂ  પર્યંત ભુજ સરસ ગજસુંઢથી, ભક્તને ભેટવા ઊભા થાયે,

એવા ઘનશ્યામની ભુજ છબી ઊપરે, પ્રેમાનંદ  તન મન વારી જાયે..... અ૦ ૪

પદ - ૫

ચિંતવીએ ચિહ્ન મહારાજના અંગમાં, ભક્તજન ભાવશું વારવાર,

વામ ભાગે વળી કંઠને ભુજ વચ્ચે, ચૌદ તિલ સૂક્ષ્મ સરસ સાર.... ચિંત૦ ૧

ડાબે પડખે વળી નવ તિલ નૌતમ,ત્રણ તિલ કાંખમાં કહું છું જોઈ,

એક તિલ અનુપમ કંબુ કંઠને વચ્ચે,નીરખતાં ભક્ત મન રે’છે મોઈ.... ચિંત૦ ૨

ચિબુક ને અધર પર કેશ રેખા છબી, અધર-પ્રવાળ જોઈ ચિત્ત લોભે,

કુંદની કળી સમ દીપે દશનાવળી, કનકની રેખામાંહી સરસ શોભે.... ચિંત૦ ૩

ડાઢમાં ચિહ્ન છે શ્યામ સોહામણું, મંદ મુખહાસ જોઈ લાજે કામ,

ઘેરે સાદે કરી બોલતા વચન હરિ, પ્રેમાનંદનો સ્વામી ઘનશ્યામ.... ચિંત૦ ૪

પદ - ૬

વારી જાઉં વારણે વદનશશી ઊપરે, નીરખતાં નેણ નથી  તૃપ્ત થાંતા,

અમૃત-વૃષ્ટિ કરે તાપ  તનના હરે, હરે હરે કહે હરિ છીક ખાતાં.... વારી૦ ૧

શોભા  તે શી કહું નાસિકા શુક  તણી, ગોળ કપોળ બહુ લાગે રૂડા,

નાસિકા ઊપર શીળીનાં ચિહ્ન છે, ચિતવતાં ઘાટ ન થાય કૂડા.... વારી૦ ૨

જમણા કપોળમાં મોટો એક તિલ છે, તિલ એક મોટો છે ડાબે કાને,

જે જન નીરખીને ધારી લે ચિત્તમાં,  તે નવ પડે માયા કાળ પાને.... વારી૦ ૩

કાન વીંધ્યા  તેનાં ચિહ્ન છે સુંદર, ચંચળ દ્રગમાંહી રેખા રાતી,

પ્રેમાનંદ મીન અલિ ખંજન વારું લઈ, ઊપમા દેવા નથી બુદ્ધિ થાતી.... વારી૦ ૪

પદ - ૭

ભક્તમન રંજન ભ્રકુટિ ઘનશ્યામની, કામિની જોઈ તુરત થાય ઘેલી,

ભ્રકુટિને હેઠે ને નેત્રની ઊપરે, રેખા ઊઠે અતિ રસ ભરેલી.... ભક્ત૦ ૧

ભાલ વિશાળમાં પંચ રેખા ઊઠે, ઊભી છે બે ને ત્રણ ચંદ્રાકારે,

જમણી કોરે એક ચિહ્ન છે ભાલમાં, ભક્તજન નીરખે  તે વારે વારે..... ભક્ત૦ ૨

સુંદર મસ્તક શ્રી મહારાજનું, શિખા સુંદર જેમાં જોઈજ રહીએ,

ત્રણ તિલ છે વળી શિખાને પાછળે, વામ ભાગે  તેને ધારી લઈએ..... ભક્ત૦ ૩

મોટો એક તિલ છે વામ વાંસામાંહી, મોટો એક કેશ છે  તેની પાસે,

જમણા વાંસામાંહી આઘો એક તિલ છે, પ્રેમાનંદ નીરખતાં દુઃખ નાસે..... ભક્ત૦ ૪

પદ - ૮

નખશિખ નીરખીને ચિહ્ન વર્ણન કર્યાં, સંત હરિભક્તને નિત્ય ગાવા,

ભક્તના ઊર વિષે શ્રીમહારાજની, સુંદર ર્મૂર્તિ સાક્ષાત થાવા.... નખ૦ ૧

પુષ્પનાં ભૂષણ વસન મહારાજનાં, એક પદમાં હવે કહું વખાણી,

ઊજજવલ પાઘ શિર શ્વેત પટકો ખભે, શ્વેત ધોતી પે’રી  પ્રીત આણી.... નખ૦ ૨

પુષ્પના હાર ઊર કંકણ પુષ્પના, પુષ્પના બાજુ  તે બાંધ્યા બાંહે,

પુષ્પના ગુચ્છ  તે ખોસ્યા બે કાનમાં,  તોરા લટકે સુંદર પાઘમાંહે.... નખ૦ ૩

એ પદ જે કોઈ શીખે ને સાંભળે, એ છબીનું નિત્ય ધ્યાન ધરશે,

પ્રેમાનંદ કહે  તેના ઊરમાં આવીને, સ્વામી સહજાનંદ વાસ કરશે.... નખ૦ ૪

 

 

Facebook Comments