શરદ-કોજાગરી ઉત્સવ. શ્રીહરિને દૂધ સાકર યુક્ત પૌંઆ ધરાવવા

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 08/09/2010 - 10:59am