મંગળ મહારાજહુકી, કીજે આરતી. (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 18/04/2017 - 10:34pm

રાગ - ભૈરવ

 

પદ-૧

મંગળ મહારાજહુકી, કીજે આરતી.

નિરખત મુખ કમળ કષ્ટ, રહત નહીં રતિ.  મંગળ૦

કર અનૂપ ધૂપ જયોતિ, અનલ દીપતી ;   

પુષ્પપાત અતિ સુહાત, અગ્રકી બતી.      મંગળ૦૧

ઝાલર શરણાઇ ઘંટ, ઝાંઝ શોભતી ;            

ધુનિ અસંખ્ય શંખભેર, મૃદંગ બાજતી.     મંગળ૦ર

દર્શ કાજ સુર સમાજ, રાજત અતિ ;           

નારદ મુનિ શારદ સુર, નારી નૃતતી.      મંગળ૦૩

નેન નિકટ રહો મેરે, અખંડ મૂર્તિ ;

બ્રહ્માનંદ વાર વાર, કરત બિનતિ. મંગળ૦૪

 

પદ-૨

આરતી મહા પ્રભુકી, મંગલા ભઇ ;        

ઉઠે ઘનશ્યામ જામ, અર્ધ નિશિ રઇ.        આ૦૧

જાગે સબ ગ્વાલ બાલ, આશ ગઇ ;       

ઘર ઘર પ્રતિ નાર સાર, મથત હે મઇ.    આ૦ર

ઝાલર ઝનકાર હોત, જ્યોત બીલ સઇ ;

કંચનકી આરતી કર, કમળ શ્રી ઠઇ.        આ૦૩

ઠાડે જન આસ પાસ, કરત ધૂન નઇ ;   

બ્રહ્માનંદ નટવર છબી, અંતર ધરી લઇ. આ૦૪

 

પદ-૩

આરતી મહા પ્રભુકી, ભઇ મંગળા ;            

અગ્રબત્તી ધરી સમીપ, દીપ ઝલમલા.              આ૦૧

શંકર આજ ધ્યાન ત્યાગ, દર્શકું ચલા ;    

સનકાદિક શારદ મુનિ, નારદ મળ્યા.               આ૦ ર

દ્વારપેં અપાર મુક્ત, કરત કરબલા ;        

પ્રેમ મગ્ન નિરખી બદન, હોત ગલગલા.           આ૦ ૩

દિનદિન પ્રતિ અધિક અધિક, કમળ મુખકલા;     

બ્રહ્માનંદ તાપ પાપ, દર્શતે ટળ્યા.                      આ૦ ૪

 

પદ-૪

આરતી મહા પ્રભુકી, મંગળા કરે ;              

ઈંદ્રાદિક દેવ આય, પાય જ્યું પરે.             આ૦ ૧

મુનિયનકે વૃન્દ આત, નંદ કે ઘરે ;           

દર્શ કાજ આતુર રાય, અંગને ફરે.              આ૦ ર

આજ્યપૂર અધિક નૂર, જ્યોતિ પ્રજરે ;     

અતિ સુગંધ વાન આન, ધૂપ લે ધરે.          આ૦ ૩

મંગળમય નિરખત મુખ, સર્વ દુઃખ હરે ;

બ્રહ્માનંદ નટવર છબી, પલ ન બિસરે.       આ૦ ૪

Facebook Comments