હું તો જાઈશ ગિરિધર જોવા રે, મા મુને વારિશ માં (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 12/02/2016 - 11:36pm

રાગ - ગરબી

પદ ૧

હું  તો જાઈશ ગિરિધર જોવા રે, મા મુને વારિશ માં ;

માર ઊરમાં છબીલાજીને પ્રોવા રે, મેણલે મારીશ માં૦ ટેક.

જાઈશ જોવા હું તો નંદજીનો લાલો ,

હાંરે મને પરમ સનેહી લાગે વહાલો રે. મા મુને૦ ૧

છેલ છબીલો વા’લો કુંજનો વિહારી,

હાંરે  એતો જીવન દોરી છે મારી રે. મા મુને૦ ૨

વારીશ માં રે તુંને કહું છું રે વહેલું,

હાંરે હું  તો માથું જાતા નહિ મેલું રે. મા મુને૦ ૩

પ્રેમાનંદના સ્વામીને સારુ ,

હાંરે કુરબાન કર્યું છે જીવન મારું રે. મા મુને૦ ૪

 

પદ - ૨

હાંરે મેં તો જોયા ચતુર નંદલાલ રે, ઉભા ઓશરીએ ;

હાંરે કર્યું તિલક કેસર કેરું ભાલ રે, સુંદરવર હરિએ. ટેક.

શ્વેત પાઘ શીર ઊપર શોભે ,

હાંરે જોઈ છોગલીયાં ચિત્ત લોભે રે. ઉભા૦ ૧

શ્વેત હાર પહેર્યા  ઊર પર કાજુ ,

હાંરે બાંધ્યા શ્વેત ફુલોના બાજુ રે. ઉભા૦ ૨

શ્વેતાંબર સર્વે  અંગે બિરાજે ,

હાંરે જોઈ કોટિક કામ છબી લાજે રે. ઉભા૦ ૩

પ્રે મા નં દ ક હે પલવટ વાળી ,

હાંરે ચડયા ઘોડલીયે વનમાળી રે. ઉભા૦ ૪

 

પદ - ૩

વા’લો ઘોડલાં ખેલાવે ઘનશ્યામ રે, બાઈ મારે આંગણીયે;

મારું ચિત્તડું ચોરે છે સુખધામ રે આંખલડીની અણીએ.ટેક.

ઘોડલાં ફેરે ને વાલો મુજ સામું હેરે,

હાંરે મુને ન્યાલ કીધી છે આણી ફેરે રે. બાઈ૦ ૧

ચપળ  તુ રં ગ અતિ વેગે ફ રે છે ,

હાંરે  એ તો ગરુડનો ગર્વ હરે છે રે. બાઈ૦ ૨

સુરનર મુનિજન નિરખે છે પ્રીતે ,

હાંરે જાણે ચિત્ર આલેખ્યાં છે ભીંતે રે. બાઈ૦ ૩

રૂડો લાગે છે ખભે ફરકે છે પટકો,

હાંરે રીઝ્યો પ્રેમાનંદ જોઈ લટકો રે. બાઈ૦ ૪

 

પદ - ૪

હાંરે સખી નાવા પધાર્યા મહારાજ રે, જીવન જમુનામેં ;

સાથે લીધો છે સર્વે સમાજ રે, વ્રજને વિસામે. ટેક.

હળવા  તે હળવા વાલો હાલે બ જા રે ,

હાંરે ઉભાં નગરવાસી પ્રાણ વારે રે. જીવન૦ ૧

છ ત્ર ચમર શિર ઊપર રા જે ,

હાંરે આગે અગણીત વાજાં વાજે રે. જીવન૦ ૨

ઊતર્યા  ગોવિંદ જમુનામાં નાવા ,

હાંરે આવ્યા સુરમુનિ પુષ્પે વધાવા રે. જીવન૦ ૩

ગિરધર નહાય ને  ગોપીઓ ગાય ,

હાંરે જોઈ પ્રેમાનંદ વારી જાય રે. જીવન૦ ૪

Facebook Comments