નેહરો નિભાય લીજયો રે હો મોહનજી મોરો (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 24/10/2012 - 10:28pm

 

રાગ : બીહાગ

પદ -૧

નેહરો નિભાય લીજયો રે હો મોહનજી મોરો. નેહ૦ ટેક

શરણાગતકી બીનતી પિયા સુનીયે સબ ગુનપૂર;

નિજ જન જાની નીભાયે લાલા અવગુન કીજે દૂર રે. મોહ૦ ૧

બહત તુરાઇ ભવન દીવારી, કોઉ ન પાવત થાંહ;

તામે હું બહી જાતથી લાલા, તુમહી પકરી બાંહરે. મોહ૦ ૨

બાંહ ગહી બલવંત જયું, જજ આવે ઉતારે પાર;

અધ બીચ છાંડે ના બને લાલા, લાગે કુલકું ગારરે. મોહ૦ ૩

તુમ હો તેસી કીજીયો વારી, સુનીયો શ્રી મહારાજ;

પ્રેમાનંદ કહે નાથજી અબ, બાંહ ગ્રહેકી લાજરે. મોહ૦ ૪

પદ - ૨

શ્યામજી સહાય કીજોરે હો મહારાજ મોરી; શ્યામ૦ ટેક.

શ્યામ તુમારી સહાય બીના ભવ પાર ન પૈઉં નાથ,

યહ લોક પરલોકમેં મોરી લાજ તુમારે હાથ રે. મહા૦ ૧

હું અનાથ તબ કિંકરી મોયે એક તુમારી આશ;

તુમ બીના ત્રિભુવનકે સુખ વારી સબસોં ભઇઉં નીરાશરે. મહા૦ ૨

તપ તીરથ વ્રત નેમ સબ વારી તુમહી મોરે શ્યામ;

તુમ બીના ઓર બીસારીકે વારી રટું તિહારો નામરે. મહા૦ ૩

અબ હેતસેં નિશદિન વારી, રાખીયે શ્યામ હજૂર;

પ્રેમાનંદકે નાથજી મોહે, કબઉં ન કીજે દૂરરે. મહા૦ ૪

પદ -૩

બિરૂદ બીચારોરે હો અવિનાશી આપનો; બિરૂ૦ ટેક૦

શરણાગત વત્સલ તુમ વારી અધમ ઓધારન શ્યામ;

વરદાયક પ્રભુ અભયકર વારી પતિતપાવન નામરે. અવિ૦ ૧

જબ જબ તુમ વપુ ધરત હરિ વારી કરત અધમ ઓધાર;

અજામિલ ગનિકાદિક લાલા, તારે પતિત અપારરે. અવિ૦ ૨

નિરબળકે બળ તુમ હી હો વારી નિરધન કે ધન માલ;

સંતનકે સરવસ તુમ વારી, સુનો નંદકે લાલરે. અવિ૦ ૩

તીન લોકકે નાથ તુમ વારી તુમ બસ સુરનરઇશ;

પ્રેમાનંદ યહ જાનીકે વારી, પર્યો ચરન ઘરી શીશરે. અવિ૦ ૪

પદ - ૪

બીસર ન જાજયો રે હો બનવારી, મોયે બીસર; ટેક

હમસે તુમકું બહુતહે વારી તુમતો હમરે એક;

યા કારક બીનતી કરું વારી, ધરીયે અંતર ટેકરે. બનવા૦ ૧

પ્રીતી કરની સહેલહે વારી, સુનિયે મોહન મીત;

પાર નિભાવની કઠિનહે પીયા, અવગુણવંતકી પ્રીતરે. બનવા૦ ૨

સબ ગુન પુરન જાનીકે, હરિ તુમસો કીનો નેહ;

મૂર્તિ તુમારી નાથજી મેં, વારી પકરી બીનુ સંદેહરે, બનવા૦ ૩

એક ભરોસોં એક બલ વારી એક આશ વિશ્વાસ;

પ્રેમાનંદકે નાથજી મોયે સદા રાખીએ પાસરે. બનવા૦ ૪

 

Facebook Comments