શ્રીનરનારાયણદેવપ્રાર્થનાસ્તોત્રમ્

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 18/01/2011 - 5:26pm
- શ્રીનરનારાયણદેવપ્રાર્થનાસ્તોત્રમ્ -
અવતીર્ય નિજાક્ષરાત્પરાદિહ મૂર્ત્યાં બદરીવને સ્થિતઃ;
ભુવિ ભારતજીવશર્મણે, નરનારાયણદેવ ! પાહિ મામ્ ૧
યદુપર્યભવત્કૃપા તવ, સ નરો દૃષ્ટુમિહાર્હર્તીક્ષણમ્;
ન પરઃ સુરસત્તમોન્યથા, નરનારાયણદેવ ! પાહિ મામ્ ૨
પ્રથિતં ચ બૃહદવ્રતં ત્વયા, જનતાયાનિજધામલબ્ધયે;
અવબોધનમુત્તમં ભુવિ, નરનારાયણદેવ ! પાહિ મામ્ ૩
જગતો જનનં હિ પાલનં, પ્રલયં ચાપિ કરોષિ નિત્યદા;
રજસા તમસા ચ સત્ત્વતો, નરનારાયણદેવ ! પાહિ મામ્ ૪
ઋષિરૂપધરં તપશ્ચરં, હ્યવમન્યેત કદાપિ કશ્ચન;
સ ભવેત્સતતં ચ નારકી, નરનારાયણદેવ ! પાહિ મામ્ ૫
તવ ર્મૂર્તિરિયં સુખાપ્તયે જનતાયાઃ કિલ તાપશાન્તયે;
મરણસ્ય જયાય નિત્યદા, નરનારાયણદેવ ! પાહિ મામ્ ૬
જગદન્યતનુર્સ્તથાવિતું, ધરસિ ત્વં ચ યુગે યુગેદ્ય વૈ;
હરિકૃષ્ણતનુસ્ત્વયા ધૃતા, નરનારાયણદેવ ! પાહિ મામ્ ૭
વિધિશંભુમુખામરવ્રજશ્ચરણૌ તે સતતં સમર્ચતિ;
પરમાદરતશ્ચ ચિન્તતિ, નરનારાયણદેવ ! પાહિ મામ્ ૮

Facebook Comments