ફાગણ સુદ-15 મુકુટોત્સવ પૂનમ. શ્રી નરનારાયણદેવ જયંતી. ફુલદોલોત્સવ આજે કરવો.

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 01/10/2010 - 12:33pm