સોનેરી મોળિયું, સુંદર સોનેરી મોળિયું (૪) ?

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 08/04/2016 - 5:54pm

રાગ - પરજ

પદ - ૧

સોનેરી મોળિયું, સુંદર સોનેરી મોળિયું, (૨) ધર્મકુંવરનું;

મોતીડે મોળિયું સુંદર મોતીડે મોળિયું, (૨) રસિક સુંદરનું- ૧

ભાલ વિશાળમાં સુંદર ભાલ વિશાળમાં (૨) તિલક કેશરનું.

ભ્રકુટી સુંદર જાણીયે ભ્રકુટી સુંદરરે (૨) ઘર મધુકરનું- ૨

કરણે કુંડળીયાં કાજુ કરણે કુડળીયાં (૨) જડીયલ મોતીએ.

ગોળ કપોળમાં રૂડા ગોળ કપોળમાં (૨) ઝળળળ જ્યોતીએ.- ૩

નેણાં રંગીલાં લાલ નેણાં રંગીલાંરે (૨) કમળની પાંખડી.

પ્રેમાનંદ નીરખી છબી પ્રેમાનંદ નીરખી (૨) ઠરીછે આંખડી.- ૪

 

પદ - ૨

નાસિકા નમણી હરિની,નાસિકા નમણી(૨) પોપટ સરીખડી;

નીરખી વદન ચંદ્ર, નીરખી વદન રે(૨) કીરણું ઝાંખી પડી. ૧

કંઠ જ નીરખી હરિનો, કંઠ જ નીરખી(૨) વાધી છે  પ્રીતડી;

છાતી ઊપડતી માંહી, છાતી ઊપડતી(૨) મોતી માળા બેવડી. ૨

સુંદર ઊદર હરિના, સુંદર ઊદરમાંહી(૨) પડે છે ત્રિવળી;

નાભી ગંભીર ગોળ, નાભીગંભીર જોઈ(૨) મનડું ગયું ગળી. ૩

કટિલંક નિરખી હરિનો, કટિલંક નીરખી(૨) મોહ પામ્યો કેસરી;

પ્રેમાનંદ નીરખી છબી, પ્રેમાનંદ નીરખી(૨) નટવર વેષરી. ૪

 

પદ - ૩

લટકંતા આવો લાલ, લટકંતા આવોરે (૨) મારે મંદિરે મોરારી;

ગજગતિ ચાલ રૂડી, ગજગતિ ચાલ રે(૨) જોઈને બલિહારીરે.-૧

સાથળ ઘુંટણ, સુંદર સાથળ ઘુંટણ રે(૨) જોઈ પડીને પાનીયું;

ઘુંટી પેનીની છબી, ઘુંટી પેનીની રે (૨) મારે મન માનીયું- ૨

અરુણતળામાં સુંદર, અરુણતળામાં રે(૨) સોળે ચિહ્ન શોભતા;

ઉર્ધ્વરેખામાં રૂડી, ઉર્ધ્વરેખા રે(૨) મુનિ મન લોભતા- ૩

મૂર્તિ મહારાજની, શ્રી મૂર્તિ મહારાજની(૨) ગાઈએ પ્રીતે કરી;

પ્રેમાનંદ કહે નાથ, પ્રેમાનંદ કહે રે(૨) અંતરમાં રહો હરિ- ૪

 

પદ - ૪

ફુલડે ગરકાવ ફુલ્યા, ફુલડે ગરકાવ રે(૨) આવો ડોલરિયા;

અત્તરની ફોરમાં પ્યારા, અંત્તરની ફોરમાંહી(૨)ભીના રંગભરીયા-૧

હાર હજારી ઊર, હાર હજારી રે(૨) ગુચ્છ બેઊ કાનમાં;

બાજુ કાજુ છે બાંયે, બાજુ કાજુ છેરે(૨) નીરખું નિત્ય ધ્યાનમાં-૨

ગજરા ગુલાબી કરમાં, ગજરા ગુલાબી રે(૨)ખુંત્યા મારા ચિત્તમાં;

જીવન જાણોછો બહુ, જીવન જાણોછો રે(૨)પાતળિયા  પ્રીતમાં- ૩

મોહીછું માણીગર હું તો, મોહી છું માણીગર રે(૨)મુખને મરકલડે;

ગમીયાછો ગિરધર, ગમીયા છો ગિરધર(૨)પ્રેમાનંદને દલડે-૪

Facebook Comments