હૈયાના ફુટ્યા હરિ સંગે હેત ન કીધું (૪)

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 06/04/2016 - 1:24pm

રાગ - ગરબી

પદ - ૧

હૈયાના ફુટ્યા હરિ સંગે હેત ન કીધું. . . ટેક.

લખ ચોરાશી કેરૂં લગડું, માથે  તાણી લીધું રે. હૈયાના૦ ૧

પેટને અર્થે પાપ કરતાં, પાછું ફરી નવ જોયું;

ચાર દિવસના જીવતર સારું, મન માયામાં મોહ્યું રે. હૈયા૦૨

જન્મ મરણ દુઃખ ગર્ભવાસનું,  તે નવ શકિયો ટાળી;

માતપિતા જુવતી સુત સંગે, વિસાર્યા વનમાળી રે. હૈયા૦ ૩

આળસ ને અજ્ઞાન અતિશે, કામ બગાડ્યું  તારું;

દેવાનંદ કહે દેખ વિચારી, માન કહ્યું  તું મારું રે. હૈયા૦ ૪

 

પદ - ૨

દુનિયામાં ડાહ્યો ડહાપણમાં દુઃખ પામ્યો . . . ટેક.

ભવતારણ ભગવાન વિસારી, ચડિયો ઠાલે ભામે રે. દુનિયા૦૧

મનુષ્ય દેહ મળ્યો અતિ મોટો, ખોટો જાણી ખોયો;

ચોરે ચૌટે જુઠુ બોલ્યો, નાહક નીર વલોયો રે. દુનિયા૦ ૨

હરિ હરિજન સંગે હેત ન કીધું, પીધું વિખનું પાણી;

સુખ સંસારી પામ્યા સારુ, મૂઆ લગે ઘરતાણી રે. દુનિયા૦ ૩

હર્ષ શોકની નદીઓ મોટી,  તેમાં જાય  તણાણો;

દેવાનંદ કહે હરિ ભજયા નહિ, ઘણે દુઃખે ઘેરાણો રે.દુનિયા૦૪

 

પદ - ૩

અજ્ઞાની  તારા અંતરમાં દેખ વિચારી. . . . ટેક.

અંત સમે કોઈ કામ ન આવે, સગાં કુટુંબ સુતનારી રે. અજ્ઞાની૦ ૧

જોબન ધનનું જોર જણાવે, ફાટી આંખે ફરતો;

કાળકરાળ કઠણ શીરવેરી, દિલમાં કેમ નથી ડરતો રે. અજ્ઞાની૦ ૨

માલ ખજીના મંદિર મેલી, મૂઆ ભૂપ મદમાતા;

શ્વાન સુકરના દેહ ધરીને, ઘર ઘર ગોથાં ખાતા રે. અજ્ઞાની૦ ૩

આજ અમુલખ અવસર આવ્યો, હરિ ભજવાનું ટાણું;

દેવાનંદ કહે દેહ મનુષ્યનો, ન મળે ખરચ્યે નાણુંરે. અજ્ઞાની૦ ૪

 

પદ - ૪

પામર  તેં  પ્રાણી વિસાર્યા વનમાળી. ટેક.

મિથ્યાસુખ માયામાં મોહ્યો, મૃગતૃષ્ણાજળ ભાળીરે. પામર૦૧

આઠે પહોર અંતરમાં બળિયો, ઘણા ઘણાને ધાયો;

રળી ખપી ધન ભેગું કીધું, ના ખરચ્યો ના ખાયો રે. પામર૦ ૨

નારી આગળ નિર્લજજ થઈને, બીતો બીતો બોલે;

હડકલાવે હસી બોલાવે, કરે તૃણને  તોલે રે. પામર૦ ૩

સાસુ સસરો સગાં સબંધી,  તેની સેવા કીધી;

દેવાનંદ કહે સાધુ જનની,  ત સેવા  તજી દીધી રે. પામર૦ ૪

Facebook Comments