સખી વાત વિતી કહું મારી, મળ્યા વાટમાં કુંજવિહારી (૧) ?

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 06/04/2016 - 11:48am

રાગ - વણઝારો

પદ - ૧

સખી વાત વિતી કહું મારી, મળ્યા વાટમાં કુંજવિહારી. ટેક.

દસ વીશ સખા લઈ સંગે, પીળી પામરી ઓઢી અંગેરે;

રોકયો મારગ આવી મોરારી,મળ્યા વાટમાં૦ ૧

મારે માથે હતી મહી ગોળી, નાખી નાનકડે  તે ઢોળીરે;

મને મુખથી બોલ્યા ધુતારી. મળ્યા વાટમાં૦ ૨

મારો હાથ ઝાલ્યો જદુનાથે, કર્યો ઝગડો મુજ સંગાથે રે;

લીધો કંઠથી હાર ઉતારી. મળ્યા વાટમાં૦ ૩

હતી છબી એની મરમાળી, જાણે મન પકડ્યાની જાળી રે;

લીધી મુરતિ મનમાં ઉતારી. મળ્યા વાટમાં૦ ૪

છે એ જાદુગર જગદીશ, કર્યું જાદુ એણે ધરી રીશ રે;

મારી શુધબુધ સઘળી વિસારી. મળ્યા વાટમાં૦ ૫

હવે રોગ થયો છે ઊર એવો, દાડી દાડી જદુપતિ જોવો રે;

વધે છે ઊર પ્રેમ ખુમારી, મળ્યા વાટમાં૦ ૬

કાંતો બુટી કશીક સુંઘાડી, મને પ્રેમના પાશમાં પાડી રે;

બહુ નામી ઊપર બલિહારી. મળ્યા વાટમાં૦ ૭

રઘુવીર સુત સુતના સ્વામી, વસ્યા ઊરમાં અંતરજામી રે;

અમે જીવીએ એને સંભારી. મળ્યા વાટમાં૦ ૮

Facebook Comments